توسعه شبكه آب رضوانشهر

Jahan e-Sanat - - News -

مدير امور آبفاي رضوانشهر از توسعه شبكه آب اين شهرستان و بهرهمندي 210 خانوار از نعمت آب شرب بهداشتي خبر داد. حسين كاظمزاده با اشاره به توسعه شبكه آب رضوانشهر و پره سر به طول 2900 متر اظهار داش//ت: اين پروژه از محل اعتبارات تملك دارايي با هزينهكرد 1500 ميليون ريال اجرا ش//د و 210 خانوار از نعمت آب شرب بهداشتي بهرهمند شدند. وي همچنين افزود: در راستاي ارتقاء كيفيت آب و افزايش رضايتمندي در خدماترساني نسبت به اصالح شبكه آب شهر پرهسر به طول 400 متر و 38 فقره انشعاب آب اقدام شد كه هزينه كرد 500 ميليون ريالي از محل اعتبارات تملك دارايي تامين شد. كاظمزاده اجراي طرح تله متري و كنترل از راه دور تاسيسات آبرساني شهر پرهسر را از ديگر اقدامات آبفاي رضوانشهر برشمرد و گفت: احداث ساختمان بهرهبرداري آبفاي پرهسر نيز از محل اعتبارات عمراني به مبلغ 1200 ميليون ريال آغاز شده و در هفته دولت افتتاح و به بهرهبرداري خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.