ریشههای تغییر مثبت بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News -

اهال//ی بازار س//رمایه در حالی پرون//ده خردادم//اه را ب//ا بازدهی منفی 2/9 درصدی بورس تهران بس//تند که به امید روزهایی بهتر به استقبال فصل گرم سال رفتند. هرچن//د تیرماه نیز آغ//از جذابی برای بازار س//هام نداشت و شاهد افت ش//اخص در روزهای ابتدایی بودیم اما به نظر میرسد از این به بعد بازار میتواند منتظر روزهای بهت//ری باش//د. خبره//ای مثبت داخل//ی در ح//وزه اقتصاد به ویژه امضای قرارداد نفتی اخیر در کنار حضور پررنگتر س//رمایهگذاران خارجی در داخل کش//ور میتواند آالرمهای خوبی برای بازار سرمایه و البت//ه اقتصاد کش//ور به همراه داش//ته باشد. در کنار اینها کمکم صنایع نی//ز از بهبود اقتصاد تاثیر میگیرن//د و گزارشهای دورهای شرکتها تاییدکننده این موضوع است. همچنین مشکالت بانکها و بازار پول نیز باعث شده از جذابیت ای//ن بازار ب//ه عنوان ی//ک رقیب قدرتمند کاس//ته ش//ود و بخشی از سپردهگذاران تصمیم به خروج س//رمایههای خ//ود بگیرند که به طور قطع قسمتی از این سرمایهها میتواند به بازار سهام هدایت شود. برنامهری//زی دولت ب//رای کاهش نرخ س//ود در اقتصاد نیز میتواند خبر خوش//ی برای بازار س//رمایه باش//د. همه این موارد در کنار هم میتواند چشمانداز روشنی را برای بازار س//رمایه رقم بزند. بر همین اس//اس میتوان رشد این روزهای ش//اخص بورس و افزایش حجم و ارزش معام//الت در روزهای اخیر را ب//ه ف//ال نیک گرف//ت و آن را آغازی برای روزهای بهتر دانست. برای بررس//ی این تح//ول مثبت عصر مالی با چهار کارشناس بازار سرمایه گفتوگویی انجام داده که در ادامه به آن میپردازیم. تاثیرگزارشهای3 ماهه در همین رابطه س//ید روحاهلل حس//ینیمقدم، معاون ناشران و اعضای ب//ورس اوراق به//ادار در خصوص وضعیت بازار س//رمایه و معامالت این روزهای بازار سهام گفت: پس از پش//ت سر گذاشتن انتخاب//ات ریاس//تجمهوری به عنوان یک متغیر سیاسی اثرگذار، در شرایط فعلی فقط یک موضوع ذهن سرمایهگذاران بازار سرمایه را درگیر کرده و آن هم باال بودن ن//رخ بهرهبانکی اس//ت ک//ه باید از س//وی مقام ناظر ب//ازار پول و دولت پیگیری شود. وی با تاکید بر لزوم کاهش ن//رخ بهرهبانکی، اظهار داش//ت: روند کاهشی این نرخ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود و به رشد و رونق بازار سرمایه کمک میکند. معاون ناش//ران و اعضای شرکت بورس در ادامه به انتظار مثبت بازار از گزارشهای س//ه ماهه در برخی صنایع اشاره ک//رد و گفت: ب//ازار ب//ا توجه به گزارشه//ای ماهان//ه در برخ//ی صنایع و شرکتها به این تحلیل رسیده است که گزارشهای سه ماهه برخی صنایع خبرهای خوبی خواهد داشت. نگاهتکنیکالیبهشاخص در همین حال محمد حس//ین حقیقی،سرپرستتحلیلگرانتامین سرمایه آرمان در خصوص معامالت بازار سهام با اش//اره به رشد 391 واحدی شاخص بورس در معامالت تاکید کرد: از نگاه تکنیکال رش//د چند روز اخیر شاخص کل بورس واکنش ب//ازار به نقط//ه حمایتی 78 هزار و 800 واحد اس//ت. وی مقاومت اصلی ش//اخص کل را در محدوده 81 هزار واحدی دانست و پیشبین//ی کرد در صورت عبور شاخص از این مرز، روند صعودی جدید بازار آغاز خواهد شد. حقیقی در ادامه به روند مثبت گروه فوالدی در معامالت اشاره کرد و افزود: این گروه نیز روند معامالت قابل قبولی داش//تند و با رش//د قیمت و صف خرید مواجه ش//دند. سرپرس//ت تحلیلگران تامین س//رمایه آرمان در ادام//ه ب//ه خب//ر صندوقهای فروشگاهی و مصوبه جدید دولت نیز اش//اره کرد و گفت: آییننامه اجرایی صندوقهای فروش//گاهی در هی//ات دول//ت تصویب ش//د و رش//د نمادهای مرتبط مثل ایران ارق//ام را به همراه داش//ت. وی در ادامه به گزارشهای مثبت منتشر ش//ده در گروهه//ای مختلف نیز اشاره کرد و ادامه داد: گزارشهای مثب//ت در گروهه//ای پاالیش//ی، فوالد و خودروییها نیز در رش//د و رونق بازار تاثیر مهمی داش//تند. به گفته وی در شرایط مثبت این روزهای بازار برخی تکسهمهای کوچک نیز با برنامهریزی بازیگران بازار شاهد رش//د و افزایش تقاضا هستند. این کارشناس بازار سرمایه در خاتم//ه پیشبینی ک//رد بازار سرمایه تا آخر هفته جاری شاهد رشد بیشتر ش//اخص کل و رونق معامالت باشد. پربازدهترینصنایع همچنین حافظ عزیزی نقش، کارش//ناس کارگزاری اردیبهشت ایرانیان نیز در خصوص رشد بازار س//هام در چن//د روز اخیر و روند معامالت در بازار تاکید کرد: رشد این روزهای بازار مدیون سه صنعت معدن و فلزات، انفورماتیک و رایانه و خودروییهاست. این کارشناس بازار س//رمایه اف//زود: البته گروه پاالیشی نیز این روزها با خبرهای خوب//ی مواجه اس//ت و با احتمال اص//الح و افزای//ش تخفیفه//ای نرخ خوراک مجتمعهای پاالیشی توسط شرکت پخش و پاالیش که در آستانه برگزاری مجامع عمومی این شرکتها صورت گرفته است، بهار پاالیش//ی هم در راه اس//ت و انتظ//ارات از تعدی//ل مثبت بیش از 20 درصدی س//ود پاالیشیها دور از ذه//ن نیس//ت. عزیزی در خصوص برخی صنایع کوچک اما پربازده بازار گفت: قیمت کائوچوی طبیعی و مصنوعی طی شش ماه اخیر به شدت و بیش از 45 درصد پایین آمده و موجبات افزایش سود بیش از 50 درصدی تایرسازان را فراهم کرده است ولی چون هنوز گزارشه//ای دورهای و فصلی این ش//رکتها منتش//ر و تعدیلهای مثبت عایدی برمال نش//ده است، بازار واکنش و اهمیت چندانی به این موضوع نش//ان نمیدهد ولی این پتانس//یل باالی سودآوری در این گروه وج//ود دارد. عزیزی در خص//وص روند بازار س//رمایه نیز پیشبینی ک//رد: با توجه به عبور ش//اخص بورس از م//رز 78 هزار واحدی پیشبینی میش//ود رشد این بازار فعال ادامهدار باشد و شاهد صعود بیشتر این متغیر در روزهای آینده باشیم. مهمتریندالیلرشد افزون بر این حمیدرضا صفری، کارش//ناس کارگزاری آگاه نیز در ادامه ای//ن گ//زارش در خصوص روند صعودی بازار س//رمایه گفت: گزارشه//ای تولی//د و ف//روش ش//رکتها در خردادماه برای بازار حاک//ی از خبره//ای خوب//ی بود. همچنی//ن با توجه ب//ه افت چند ماه//ه اخیر بس//یاری از س//همها در محدودهه//ای ک//م ریس//ک و جذابی ق//رار دارند که برای خرید مناس//ب هستند. وی در خصوص روند معامالت با اش//اره به رش//د قیمت شمش فوالد خوزستان در ب//ورس کاال که باع//ث اقبال بازار به س//هام این ش//رکت در بورس اوراق بهادار شد، گفت: همچنین در بازاره//ای جهانی قیمت روی ب//ه بیش از دو ه//زار و 750 دالر رسیده اس//ت این در حالی است که بسیاری از شرکتهای بورسی بودجهه//ای خود را ب//ا قیمت دو هزار و 400 دالر محاسبه کردهاند که این رشد قیمت میتواند منجر ب//ه تعدیلهای مثب//ت خوبی در این گروه ش//ود. وی همچنین به گزارشه//ای مثبت ش//رکتهای پاالیش نفت الوان و پاالیش نفت تهران نیز که با تعدیلهای مثبت همراه بود اش//اره کرد و افزود: به نظر میرس//د در روزه//ای آینده سهامداران ش//رکتهای پاالیشی مانن//د و صندوق، پارس//ان و این قبیل س//رمایهگذاریها به واسطه گزارشهای خوب گروه پاالیش//ی مورد توجه قرار بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.