راهاندازی معامالت آتی سکه برای اردیبهشت 97

Jahan e-Sanat - - News -

معامالت قرارداد آتی س//که طال تحویل اردیبهش//تماه س//ال 97 از روز چهارشنبه این هفته راهاندازی و قابل انجام خواه//د بود. به گ//زارش بورس کاال، معامالت ق//رارداد آتی سکه طال تحویل اردیبهشتماه سال 79، روز چهارشنبه 21 تیرماه راهاندازی ش//ده و تا روز دوشنبه 24 اردیبهشت سال 97 قابل انجام خواهد بود. براس//اس این گزارش قراردادهای آتی در اولین روز معامالتی، بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز میشود و با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه مییابد. همچنین قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشفشده در حراج تکقیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معامالت در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در حراج تکقیمتی، قرارداد آتی متوقف و دوباره همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.