شفافسازی»فملی«

Jahan e-Sanat - - News -

ملی صنایع مس ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اس//فندماه 95 مبلغ 323 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد. شرکت ملی صنایع مس ایران صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 را حسابرسینشده منتشر کرد. براساس این گزارش، »فملی« در دوره یکساله گذشته با سرمایه 50 هزار میلیارد ریال معادل 70 هزار و 57 میلیارد و 810 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمدهای عملیاتی این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 25 هزار و 129 میلیارد و 557 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی و هزینههای عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی به مبلغ 18 هزار و 418 میلیارد و 331 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ 16 هزار و 159 میلیارد و 137 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 323 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 22 هزار و 365 میلیارد و 723 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.