سود5401 ریالی»شسپا«

Jahan e-Sanat - - News -

نفتسپاهاندردوره21 ماههمنتهیبه03 اسفندماه59 مبلغیکهزار 365و میلیاردو287 میلیونریالسودانباشتهدرحسابهایخودمنظور کرد.شرکتنفتسپاهانصورتهایمالی21 ماههمنتهیبه03 اسفندماه 95 راحسابرسینشدهمنتشرکرد.براساساینگزارش،»شسپا«باسرمایه یک هزار و 50 میلیارد ریال معادل 12 هزار و 510 میلیارد و 935 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمامشده فروش کسرشدوسودناخالصدورهبهمبلغسههزارو769 میلیاردو887 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر شد و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به مبلغیکهزارو499 میلیاردو084 میلیونریالمحاسبهشد.همچنین از سود عملیاتی هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 97 میلیارد و 769 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 1045 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 365 میلیارد و 782 میلیون ریال سود انباشته در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.