افزایشسرمایه001 درصدی»دلقما«

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت دارویی و بهداش//تی لقمان موافقت کرد. به گزارش سنا، افزایش سرمایه ش//رکت دارویی و بهداش//تی لقمان از مبلغ 225 میلیارد به مبلغ 450 میلیارد ریال از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدی از سوی س//ازمان بورس بالمانع اعالم شد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت دارویی و بهداشتی لقمان به منظور جبران مخارج سرمایهای سنوات گذشته و تامین سرمایه در گردش خواهد بود. همچنین در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه چندمرحلهای مجمع عمومی فوقالعاده، این شرکت میتواندباافزایشسرمایهازمبلغ054 میلیاردبهمبلغ576 میلیاردریال از محل موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدت دو سال به هیاتمدیره تفویض کند تا هیاتمدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملیکردنآناقدامکند.افزایشسرمایه»دلقما«حداکثرتا06 روزپس از تاریخ این مجوز امکانپذیر خواهد بود. عدم افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.