افزایشسرمایه79 درصدی»خبهمن«

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه 97 درصدی گروه بهمن موافقت کرد. افزایش سرمایه گروه بهمن از مبلغ پنج هزار و 70 میلیارد ریالبهمبلغ01 هزارمیلیاردریالازمحلسودانباشتهوسایراندوختههااز سوی سازمان بورس بالمانع اعالم شد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه گروه بهمن به منظور جبران مخارج انجامشده جهت مشارکت در افزایش سرمایه ش//رکتهای سرمایهپذیر و سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی خواهد بود. انجام افزایش سرمایه »خبهمن«، حداکثر تا 60 روز پس از تاریخ این مجوز امکانپذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.