تکذیب سود 90 هزار تومانی سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News - ابزارهای مالی

مشاور رییس کل سازمان خصوصیسازی از واریز اولین مرحله س//ود سهام عدالت مش//موالن تا پایان شهریورماه سالجاری خبر داد و گفت: پرداخت سود 90 هزار تومانی قطعی نیست. به گزارش ایبنا، سیدجعفر سبحانی درباره رقم سود پرداختی سهام عدالت به حساب مشموالن به میزان 90 هزار تومان که در برخی سایتها و کانالهای تلگرامی مطرح شده است، گفت: این رقم قطعی نیست و هنوز هم رقم قطعی سودی که به حساب مشموالن واریز خواهد شد، مشخص نشده است. مشاور رییس کل سازمان خصوصیسازی افزود: چندی قبل رییس س//ازمان خصوصیس//ازی مناظرهای با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت که در آن این رقم را به عنوان مثال مطرح کرد که البته این رقم قطعی نیست چون سود شرکتها هنوز دریافت نشده است. سبحانی با بیان اینکه تاکنون 35 میلیون نفر به سامانه سهام عدالت مراجعه و صورتحساب دریافت کردهاند، افزود: حدود 28 میلیون و 300 هزار نفر تا آخرین وقت به س//امانه مراجعه و ش//ماره شبا بانکی خود را اعالم کردند. وی با اشاره به اینکه در 30 فروردین 96 فاز دوم ساماندهی سهام عدالت آغاز شد و از تمامی مشموالن برای اعالم شماره شبا بانکی به منظور واریز سود دعوت به عمل آمد، گفت: بیش از 97 درصد شمارههای ش//با اعالم شده مشموالن صحیح و بدون ایراد بوده است. مش//اور رییس کل سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: دو دسته از شمارهها ایراددار محسوب میشوند. یکی اینکه این ش//مارهها مختص مشمول نباشد. در پرداخت یارانه نقدی مالک ش//ماره حساب سرپرست خانوار است ولی در سهام عدالت هر مشمول برای خود دارای یک شماره شبای بانکی باید باشد و سرپرست خانوار نمیتواند برای همه اعضای خانوار خود یک شماره ثبت کند. وی ادامه داد: ایراد دیگر این است که شماره مشمول مسدود باشد و یا اینکه فعال نباشد. در این دو حالت، شماره شبای مشمول سهام عدالت ایراددار به حساب میآید. سبحانی گفت: بر این اساس، سیستم طی 15 روز به مشمول تایید شماره شبا را اعالم میکند و اگر جزو حدود 2 درصد افرادی باشد که شماره آنها دارای ایراد است، سامانه به آنها نیز اطالعرسانی میکند. بر این اساس طی 13 تا 14 نوبت پیامکهایی به این افراد ارس//ال شده که ش//ماره شبای بانکی خود را اصالح کنند. مشاور رییس کل سازمان خصوصیسازی از واریز اولین مرحله سود سهام عدالت تا قبل از تابستان امسال خبر داد و اظهار داشت: سود عملکرد سال 95 شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت دیگر به خزانه واریز نمیشود و مختص مشموالن خواهد بود و به حساب آنها واریز میشود و موظفیم این سود را به حساب مشموالن واریز کنیم. وی با اشاره به اینکه پس از برگزاری مجامع شرکتها و مشخص شدن سود آنها میزان سودی که به حساب مشموالن واریز میشود، مشخص میشود، تصریح کرد: همچنین موظفیم این سود را طی دو، سه مرحله در سال 96 به حساب مشموالن واریز کنیم که اولین آن تا قبل از پایان تابستان امسال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.