واقعیشدن قیمت گندم در تاالر نقرهای

Jahan e-Sanat - - News - حاشیه

عرضه گندم در بورس کاال در کنار پرداخت سریع وجه به کش//اورزان، موجب قطع دست دالالن از چرخه خرید، ف//روش و توزیع محصوالت کش//اورزی ش//ده و موجبات شفافیت قیمت را فراهم میکند و باعث میشود به سمت واقعیتر ش//دن قیمت گن//دم و انطباق با نرخهای جهانی گام برداریم. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیس//یون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایس//نا گفت: بورس کاال یک ابزار قدرتمند برای تامین منابع مالی حوزه کشاورزی اس//ت زیرا اساس و س//اختار فعالیتهای بازار سرمایه از جمله بورس کاال مبتنی بر شفافیت اطالعات است و این ش//فافیت کمک میکند تا تصمیمگیری مناس//بی برای عرضهکننده، تقاضاکننده و همچنین تعادل در تخصیص بهینه منابع برای فعالیتهای اقتصادی کشور از جمله بخش کش//اورزی صورت گیرد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه بورس کاال بازاری متشکل و سازمانیافته است، افزود: در حال حاضر پول کشاورزان به صورت سنتی از سوی دولت پرداخت میشود این در حالی است که اجرای طرح قیمت تضمینی گندم باعث میشود تا به سمت واقعیتر شدن قیمت گندم و انطباق با نرخهای جهانی گام برداریم به طوریکه گندم تولید شده در کشور در بورس کاال عرضه میشود و مابهالتفاوت قیمت بورس از سوی دولت به کشاورزان پرداخت میشود. وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینجاست که وجه معامله گندم کشاورزان در بورس ظرف چند روز به حساب کشاورزان واریز میشود و به این ترتیب عمده مطالبات کشاورزان در اسرعوقت به آنها میرسد یعنی مشکل نقدینگی که هر ساله دولت با آن روبهروست، برطرف خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجل//س افزود: بنابراین ب//ه طور قطع میتوان گفت که با عرضه گندم در بورس کاال، این محصول مهم و استراتژیک براس//اس استانداردهای مشخص و در فضایی شفاف مورد معامله قرار میگیرد. وی افزود: مکانیسم معامالتی بورس کاال تاثی//ر قابلتوجهی در نظاممند ش//دن قیمتگذاری محصوالت کشاورزی و شفافیت معامالت دارد، چرا که وقتی قیمت محصوالت در بازار و بورس تعیین شود، نزدیکترین قیمت به واقعیت بازار بوده و کشاورزان نگران ارزانفروشی محصوالت خود نخواهند بود و تولید کشاورزی نیز تشویق خواهد شد. پورابراهیمی گفت: عرضه گندم در بورس کاال در کن//ار پرداخت س//ریع وجه محصوالت به کش//اورزان، موجب قطع دست دالالن از چرخه خرید، فروش و توزیع محصوالت کش//اورزی میشود و موجبات شفافیت قیمت را فراهم میآورد و با این کار بس//یاری از فرآیندهایی که ب//ه دلیل غیرفعال بودن باعث ایجاد فس//ادهای اقتصادی میشود، برچیده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.