3 سال التماس كردیم

انتقادرییسانجمنتولیدکنندگانلوازمخانگيازبیتفاوتیبانکمرکزیدرموردتامینبودجهکارتخریدکاال؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بازرگاني- اگرچ//ه به تازگي محس//ن صالحينيا، مع//اون امور صنايع وزارت صنعت، مع//دن و تجارت در مورد طرح جدي//د كارت اعتباري خريد كاالي ايراني اظهاراتی كرده و از رايزني و مذاكره ب//ا بانك مركزي براي اجراي طرح مذكور خبر داده اما به نظر ميرسد كه قرار نيست اين طرح در فاز جديد خود هم به اهداف ترسيم شده براي رونق بازار دست پيدا كند چراكهبهگفتهرييسانجمنتوليدكنندگان لوازمخانگي، تعامل و جديتی براي اجراي اين طرح از س//وي بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و بانكها مش//اهده نشده از اين رو هنوز مش//خص نيست اين طرح ارزش اف//زودهاي براي رونق بدون تورم در كشور ايجاد خواهد كرد يا نه.

ظلم ب/ه صنعت ب/ا حمايت از موسساتماليغيرمجاز

در همين راس//تا رييس هياتمديره انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي با بيان اينكه جديتي ب//راي اجراي طرح كارت اعتباري كاال وجود ندارد، تصريح كرد: بهترين روش براي ايجاد رونق اين است كه خريد كاالي داخلي صورت گيرد.

محمدرضاديانيباانتقادازسياستهاي بانك مرك//زي گفت: بان//ك مركزي زير بار اج//راي ط//رح ف//روش كاالي ايراني نرفت اما براي حل مشكل سپردهگذاران راحتطلب موسس//ات مش//كلدار خط اعتباري ميدهد.

وي ك//ه در نشس//تي خبري صحبت ميكرد، اظهار داش//ت: بان//ك مركزي با حمايتازسپردهگذارانموسساتمشكلدار در واقع از نظام راحتطلبي و پرداخت سود بيجا حمايت ميكند كه مانع رونق بخش توليد اس//ت. رييس هياتمديره انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي معتقد است حمايت بانك مركزي از سپردهگذاران موسسات مالي غيرمجاز موجب ميشود پولملتبهجيبعدهايكهاشتباهتصميم گرفتهاند، برود و به بخشهاي ديگري مانند صنعت ظلم شود.

دياني با بيان اينكه الزم است از سوي دولت اقدامي موثر براي برخورد با موسسات مالي غيرمجاز انجام ش//ود، اظهار كرد: تا زماني كه س//رمايه الزم براي بخش توليد فراهمنشود،اقدامموثريانجامنخواهدشد. از سوي ديگر در شرايط فعلي و با توجه به بهرههاي فعلي سپردهگذاري دولت تا هر اندازهنقدينگيراافزايشدهدمنجربهرونق نخواهد شد چراكه مردم ترجيح ميدهند سرمايه خود را روانه بانكها كنند.

وي در ادامه صحبتهاي خود با تاكيد مجدد بر حمايتهايي كه الزم است براي رونق بخشهاي مختلفي از جمله صنعت كش//ور صورت گيرد، گف//ت: تا زماني كه مباحثمربوطبهسرمايهگذاريونقدينگي دربخشصنعتحلنشود،نميتوانانتظار داش//ت گامي موثر در اين زمينه برداشته ش//ود اما در شرايط فعلي با توجه به نرخ بهره بانكي نبايد از مردم انتظار داشت كه سرمايه خود را صرف خريد كه منجر به راه افتادن چرخه توليد ميشود، كنند.

م/ردم براي خريد دس/ت نگه ميدارند

ريي//س هياتمدي//ره انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي ادامه داد: اكنون با توجه به نرخ سود سپردههاي بانكي، مردم ترجيح ميدهند تمام س//رمايه خود را در بانكها بگذارند و حتي براي خريد دست نگه دارند چراكه تورم در كشور كنترل شده و اف//راد ميتوانند با عقب انداختن خريد كاالهاي مدنظر خود و قرار دادن پولشان در بانك از سود سپرده بهرهمند شوند. بر همين اساس براي رونق اقتصادي كشور چارهاي نداريم جز آنكه بهره بانكي را مورد توجه و بازنگري جدي قرار دهيم.

دياني همچنين تاكيد كرد: داعش در سرزمين ما به مثابه بهرههاي بانكي است. حال در چنين شرايطي يك موسسه مالي بهره نامتع//ادل و غيرمنصفانهاي را اعالم ميكند و مردم نادانس//ته ب//راي دريافت اين بهره سرمايه خود را در آن ميگذارند. اكنون پرس//ش ما اين است كه اگر فردي در سرمايهگذاري خود اشتباه كرده، آيا بايد بانك مركزي از سرمايهاي كه مربوط به كل كشور حساب ميشود، آن را جبران كند.

وي اظهار كرد: طي اين سالها بسياري از افراد در بخشهايي مانند پديده شانديز سرمايهگذاري كردند و پولشان بر باد رفت. آيا آنها هم سرمايهگذاري نكرده بودند؟ اگر م//ا كاري را انجام ميدهيم بايد اطالعات كاف//ي در م//ورد آن را به دس//ت آوريم و ريس//ك آن را بپذيريم. اگر قرار باشد هر يكازبخشهايكشوربهدليلآنكهمتضرر شده، به خيابانها بريزند و تجمع كنند و در نهايت خسارت به آنها پرداخت شود، آيا بخشهاي مختلفي چون بخش توليد هم نميتوانند اين اقدام را انجام دهند؟ سهسالگدايیكردم دياني ادامه داد: به شخصه سه سال در مقابل بانك مركزي گدايي و التماس كردم تا خط اعتباري دو سه هزار ميليارد توماني براي كارت ايراني و حمايت از توليد داخل ايجاد ش//ود ام//ا در نهايت هيچ نتيجهاي نداش//ت. اكنون بايد توجه داشته باشيم ك//ه تا زماني كه نرخ س//ود بانكي كاهش پيدا نكند، شرايط اقتصادي كشور اصالح نميشود. كاهش نرخ سود نيز با توصيه و صلوات انجام نميشود.

ريي//س هياتمدي//ره انجمن صنفي توليدكنن//دگان لوازمخانگي گفت: حتي اگر بزرگترين بانكهاي دنيا را هم در نظر بگيريم، اگر يك روز به سرمايهگذاران آنها اعالم شود كه اين بانك ديگر توان پرداخت س//ود ندارد و اين سرمايهگذاران بخواهند يكباره سرمايه خود را خارج كنند، قطعا آن بانك توان انجام اين كار را نخواهد داشت. بر هميناساستاكيدميشودبايدبراياصالح روند اقتصادي كش//ور آمادهس//ازي افكار عمومي نيز مورد توجه قرار گيرد. يارانهبايدمتوقفشود دياني در بخش ديگري از صحبتهاي خود به بحث پرداخت يارانه به مردم اشاره كرد و آن را از ديگر سياستهايي دانست كه بايد متوقف شود.

وي در اين باره عنوان كرد: گداپروري درديازمملكتدوانخواهدكرد.بهشخصه دست كميته امداد را ميبوسم چراكه يك كارآفري//ن بزرگ بوده و حج//م بااليي از كارآفريني داشته است اما بايد توجه داشته باشيم كه ارزش كارآفريني به مراتب بيشتر از كمك مادي به افراد است.

ريي//س هياتمدي//ره انجمن صنفي توليدكنن//دگان لوازمخانگي كش//ور در بخش ديگري از صحبتهاي خود به ارائه توضيحاتيدربارهصنعتتوليدلوازمخانگي پرداخت و درباره تاثيرگ//ذاري طرح ارائه كارت اعتباري خريد اظهار كرد: اگر در اين حوزه كارتي به ش//كل عمومي ارائه شود، منجر به سود نخواهد ش//د چراكه مردم ميتوانند اين هزينه را صرف خريد كاالهاي خارجي كنند اما اگر نهادهاي متولي اين بخش مانند بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه ...و با س//عهصدر، تعامل و جديت بيشتر مس//ير تحقيقات پيرامون اين نوع طرحه//ا را طي كنند، ب//ا توجه به اينكه چنين تجربياتي در كشور حالت اوليه دارد، ممكن است تاثيرگذاري اين نوع طرحها بيشترشود.

ديان//ي ادامه داد: هن//وز به اين نتيجه نرس//يدهايم كه اجراي چنين طرحهايي براي كش//ور ارزش//ي فوقالعاده به همراه داشته باشد اما به هر صورت اقتصاددانان بر اين نكته تاكيد دارند كه بهترين شيوه تزريق نقدينگي به يك جامعه آن است كه شرايطيفراهمشودكهايننقدينگيصرف بخش توليد شود.

وي همچني//ن عنوان ك//رد: ميتوان اين كار را از كاالهاي واس//طهاي كه دامنه وسيعتري دارند آغاز كرد و در مراحل بعدي با بهرهگيري از تجربيات اين بخش سراغ بخشهاي ديگر رفت.

دياني در ادامه صحبتهاي خود عنوان كرد: اكنون براي اجراي طرح صدور كارت اعتباري خريد الزم است توليدات خارجي در نظر گرفته نشود.

دامنه پوشش افزايش نيابد، به ضرر صنعت است

رييس انجمن لوازمخانگي در ادامه با اشاره به تصويب طرح كارت اعتباري كاال درستاداقتصادمقاومتي،گفت:پيشنهاداتي درموردكاهشاينتسهيالتاز01 ميليون به پنج ميليون تومان و همچنين استفاده از يك منبع ديگر براي تامين اعتبار مطرح اس//ت. عالوه بر اين اگر دامنه افرادي كه مشمول اين طرح ميش//وند حل نشود، اجراي آن به ضرر بخش صنعت است.

وي تاكيد كرد: اگر دامنه پوشش كارت اعتب//اري كاال افزايش يابد و هر كارمند يا فعال دولتي و خصوصي كه تحت پوشش يكيازبيمههاستوهمچنينبازنشستگان تحتپوششاينطرحقرارگيرند،بهبخش صنعت كمك خواهد شد.

دياني در مورد س//ود تسهيالت كارت اعتباري كاال نيز گفت: پرداخت سود 12 درص//دي براي خريداران مطرح اس//ت و شش درصد سود نيز از طرف توليدكننده بايد پرداخت شود. ايرانمبدأصادراتيباشد رييس هياتمدي//ره انجمن صنفي توليدكنن//دگان لوازمخانگ//ي در ادامه درب//اره تاثيرگذاري فعالي//ت برندهاي خارج//ي در ايران توضي//ح داد: اگر اين برندها و حضورش//ان در ايران شرايطي فراهم كند ك//ه 50 درصد توليد صرف صادرات ش//ود، ميتوان گف//ت كه اين حضور براي كشور ارزشافزوده به همراه داشته است اما اگر اتفاقي غير از اين رخ دهد، منجر به صدمه ديدن توليدكننده داخلي خواهد شد چراكه رقابت در اين بازار به مراتب سختتر خواهد بود اما اگر حضور برندهاي خارجي در ايران شرايطي را فراه//م كند كه اي//ران به عنوان مبدأ صادراتي آنها باشد، قطعا شاهد اتفاقات بهتري خواهيم بود. دياني در ادامه بيان كرد: اكنون در برخي كشورها مانند چين، ويتنام، مكزيك يا لهس//تان ش//رايط به گونهاي است كه اين شركتها به عنوان هاب صنعتي به سراغ اين كشورها رفتهاند و از آنها براي صادرات كاال به كشورهاي ديگر به//ره ميگيرند. اگر چنين اتفاقي در م//ورد ايران هم رخ دهد، قطعا امري مثبت ارزيابي ميشود اما فعاليت فعلي برندها در ايران نشان از چنين موضوعي ن//دارد و آنها تنها ايران را به عنوان يك بازار انتخاب كردهاند و مشاركت آنها در توليد هم براي دستيابي به اين بازار است چراكه در غير اين صورت انتظار ميرود اين برندها ساخت قطعات حساس و مهم خود را به ايران منتقل كنند. بهتوليدانبوهنيازداريم ديانيدرادامهصحبتهايخودبهبحث كيفيتلوازمخانگيداخليپرداختوگفت: اگر بخواهيم كيفيت محصوالتمان در اين بخش افزايش پيدا كند، به توليد انبوه نياز داريم اما اكنون شرايط ما به گونهاي است ك//ه در بحث صادرات تنها بازار عراق را در دست داريم و در حوزه داخلي نيز بسياري از شركتهاي خارجي در رقابت با ما قرار داشته و بخش قابل توجهي از بازار ما دست اين برندهاست.

ويهمچنينبهبحثقاچاقلوازمخانگي اشاره كرد و گفت: ما در اقتصاد باز نيستيم كه بخواهيم، بگوييم درهاي ما بر روي تمام كشورهاي دنيا باز است. اكنون كشورهاي مختلف دنيا در برخورد با توليدكنندگان ايران//ي و ي//ا حتي س//اير توليدكنندگان محدوديتهايبسياريرادرنظرميگيرند. بر همين اساس ميتوان در ايران هم چنين رويكردي را مورد توجه قرار داد.

ريي//س هياتمدي//ره انجمن صنفي توليدكنندگان لوازمخانگي همچنين به بحث كيفيت كاالهاي ايراني اشاره كرده و يادآور شد: طبق ارزيابيهايي كه صورت گرفته عمر مفيد كاالي ايراني را ميتوان تا 10 سال تخمين زد و در بسياري از موارد مطرحكنندگانازكيفيتاينكاالهارضايت بسيار دارند.

ديان//ي همچنين عنوان ك//رد: اكنون اگر در حوزه لوازمخانگي س//رمايهگذاري مناسب صورت گيرد، اين حوزه ميتواند يكي از باالترين ارزشها در بحث اشتغال كشور را داشته باشد و اكنون نيز قريب به يك ميليون نفر در اين بخش مشغول به فعاليتهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.