ظرفيت الزم براي حضور در بازارهاي جهاني را نداريم

Jahan e-Sanat - - News -

در سالهاي گذشته به دليل تحريمها، بخش توليد كشور بهويژه توليد صنعتي بيشترين آسيب را متحمل شد و اعمال تحريمه//اي اقتص//ادي و س//اير عوامل افزايشدهندهقيمتتمامشدهكاالهاسبب شده اس//ت تا هنوز ظرفيت الزم را براي حضور در بازارهاي رقابتي جهاني نداشته باش//يم. در همين راس//تا مركز آموزش و پژوهش اتاق اي//ران باهدف حمايت از توليد و خدمات ايراني، رفع نياز وابستگي ب//ه واردات كاالهاي خارج//ي و افزايش ص//ادرات كاال و خدمات ايراني، كمك به برجستهسازي كاالها و خدمات مرغوب ايران//ي و رابطه بي//ن كيفيت محصول و خدمات،رضايتمنديمشتريوسودمندي ش//ركت، كنفرانس ملي ساخت ايران را برگ//زار كرد كه در اين كنفرانس، رييس اتاق بازرگاني ايران ضمن تاكيد بر ضرورت اعتمادمتقابلبينبخشخصوصيوقواي حاكميتي، خواس//تار تدوين برنامههاي توسعه منطقهاي در كشور شد.

تاكيدبرتدوين3 عاملاساسي برايبخشتوليدي

غالمحسين شافعي در اين كنفرانس گفت:درسالهايگذشتهبهدليلتحريمها، بخش توليد كش//ور بهويژه توليد صنعتي بيشترين آسيب را متحمل شد و موضوع اشتغال در بين سالهاي 1385 تا 1392 متاثر از همين مساله متحمل خسارتها و صدمات فراواني شد كه تغييرات به وجود آمده در نرخ ارز، قانون هدفمندي يارانهها ...و عامل تغيير قيمت تمامش//ده شد و مشكالت زيادي ايجاد كرد.

وي تاكيد كرد: اولويتبندي طرحها، مكانيابي توس//عه و ظرفيتس//نجي واحدهاي صنعتي بايد در دستور كار قرار گيرد.درغيراينصورتواحدهايتوليدي حتي در شرايط مناسب نيز نميتوانند با ظرفيت كامل كار كنند كه سببس//از افزايش قيمت تمامشده و بروز مشكل در رقابت با ساير كشورها خواهد شد.

شافعيتاكيدكرد:اگردربلندمدتبه اين سه عامل اساسي توجه و استراتژي جامع براي بخش توليدي تدوين شود، بيش//ترين كمك به بخش توليد كشور خواهد شد.

وي ي//ادآوري ك//رد: پ//س از اعمال تحريمهاياقتصاديدربسياريازكشورها به روي ايران بسته شد و در بسياري بازارها ق//ادر به حضور نبوديم، در همين پيوند و به دليل آسيبهاي وارده به بخش توليد، قيمت كاالهاي توليدي باال رفت و قدرت رقاب//ت خ//ود را در بس//ياري از بازارها از دست داديم.

رييس اتاق ايران خاطرنش//ان كرد: با اجرايي ش//دن برجام و تحوالت رخ داده و حضور هياتهاي خارجي در كشور براي دستيابيبهبازاربزرگايران،فعاالناقتصادي ايراني توانستند از تنگناهاي بهوجود آمده عب//ور كنند اما هنوز به ظرفيت الزم براي حضور در بازارهاي رقابتي نرسيدهايم.

ويبامقايسهاقتصادايرانومالزيگفت: حجم تجارت خارجي اين كش//ور آسياي جنوبشرقيساالنه006 ميليارددالراست درحاليكهحجمتجارتخارجيماتنها04 ميليارد دالر بوده و در مقايسه جمعيت دو كشور، فاصله تجارت بسيار زياد است.

اين مقام مس//وول بيان كرد: اگر موانع برداش//ته و محيطي رقابتي براي اقتصاد ايجادشود،ظرفيتتجارتكشورميتواندبه چندينبرابرميزانفعليافزايشيابد. قيمتتمامشدهباال ش//افعي در ادامه با اشاره به بازار بزرگ كشورروسيه،يادآورشد:درماههايگذشته شاهدخروجتركيهازبازاراينكشوربهدليل مسايلسياسيبوديمكهفرصتخوبيبراي تجار و بازرگانان ايراني بود اما با عادي شدن روابط دو كشور، مجددا تركها در روسيه حاضرشدهاند.

ويهمچنينبااشارهبهبازارقطرتصريح كرد: حجم قابل توجهي از كاالهاي ايراني اكنون به بازار قطر وارد ش//ده و ميش//ود اما در اين كشور نيز رقيبي قدرتمند به نام تركيه داريم كه مهمترين مشكل ما براي رقابت با آن، قيمت تمامشده باالي كاالهاي ايراني است.

رييساتاقايرانگفت:قيمتتمامشده كاالهامتاثرازعوامليهمچوننرختسهيالت بانكي، نرخ ماليات، تعرفههاي گمركي، نرخ دستمزد ...و است و اگر حركت اقتصادي به س//مت رونق داشته باشيم، قادر به عرضه كاالهاي رقابتي در سطح جهاني خواهيم بود.

جرات حك نماد »ساخت ايران« را نداريم

همچني//ن در ادام//ه رييس ش//وراي مش//ترك ايران و كرهجنوبي گفت: از 12 سالپيشيكبرندتلويزيونراداخلكشور توليدميكنيموبهترينكيفيتاينمحصول درجهانرابااستانداردبينالملليخرابيسه مورد از يكهزار دس//تگاه به دست آورديم اما هنوز جرات حك نماد س//اخت ايران را روي آن نداريم.

حسينتنهاييدرادامهافزود:نامگذاري دو سال پياپي از سوي رهبر معظم انقالب با عنوانهاياقتصادمقاومتيحاكيازاهميت اين موضوع و لزوم اهتمام ويژه به توليد و اشتغالاست.

رييس ش//وراي مش//ت/رك اي//ران و كرهجنوبي پيشنهاد كرد: در بحث توليد با حض//ور دولت، قوه مقنن//ه و حتي قوه قضاييهيكسازمانمردمنهادتشكيلشود تا با قدرت و برنامهريزي مداوم، مشكالت را پايش كند.

وي همچني//ن از ش//رايط كنون//ي شهركهاي صنعتي كش//ور انتقاد كرد و گفت كرهجنوبي پيشنهاد كرده شركتها طوري در اين شهركها جانمايي و مستقر شوند كه صفر تا 100 قطعات يك كاال را توليدكننددرحاليكهشركتهايكوچك مستقردراينشهركهاتواناييورودبهعمق كار را ندارند.

تنهايي همچنين بر لزوم بهروزرساني آموزشهادركشورتاكيدكردوگفت:قوانين كشور بايد تضمينكننده سرمايهگذاري خارجي براي توسعه اقتصادي كشور باشد كه هنوز در اين زمينه ضعف داريم.

وي ادام//ه داد: امروز ش//رايط كش//ور بهگونهاي اس//ت كه ش//ركتهاي كرهاي نگران سرمايهگذاري در ايرانند زيرا قوانين كشور بهگونهاي است كه آرامش و تضمين آنان را فراهم نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.