تفكيك وزارتخانهها قوت گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

چيزي به معرفي كابينه دولت دوازدهم باقي نمانده و آنطور كه به نظر ميرسد نمايندگان مجلس چندان مخالف تفكيك وزارتخانهها نيستند. بر همين اساس به تازگي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسهاي به بررسي موضوع تفكيك سه وزارتخانه پرداخت و به تفكيك آنها راي مثبت داد. البته اين در حالي است كه پس از آن، دوازده نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس مخالفت خود را با جدا شدن بخش بازرگاني از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت و احياي وزارت بازرگاني اعالم كردند. با اين حال عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص تفكيك وزارت صنعت و بازرگاني اعالم كرده است كه با توجه به فضايي كه در مجلس وجود دارد اگر اين اليحه به صحن بيايد بهطور حتم راي خواهد آورد.

فريدون احمدي در اين باره گفت: به نظر ميرس//د موافقت مجلس با اين اليحه بيشتر سياسي باشد تا كارشناسي. به هر حال اكثريت مجلس همراه دولت است و به اين اليحه راي خواهد داد.

وي ادامه داد: در زمان ارائه اليحه ادغام اين وزارتخانه من قائم مقام وزير و موافق آن بودم زيرا عمال وزارت بازرگاني تبديل به وزارتخانه سيبزميني و پياز شده بود و هر كس ميخواست از توليدكننده حمايت كند از وزارت بازرگاني انتقاد ميكرد.

نمايندهمردمزنجاندرمجلسدهمتصريحكرد:هرچقدرماوزارتخانهايجادكنيم كارمندان دولت را افزايش داده و بوروكراسي اداري را طوالنيتر كردهايم. در حال حاضر هم با تشكيل وزارت بازرگاني، عالوه بر وزير جديد معاونان و مديران كل جديد نيز بايد معرفي شوند. از طرفي اين افراد بايد آموزشهاي الزم را نيز ببينند كه تمام اينها براي دولت هزينهبر است.

نماينده مردم زنجان با اشاره به انتزاع و ادغامهاي مختلف گفت: احمدينژاد در يك كار غير كارشناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل كرد، بعد روحاني آن را احيا و بعد از دو سال منفك كرد. وزارتخانه صنعت و تجارت هم به همين منوال است. به هر حال بايد مشخص شود كه اين ادغامها غلط بوده يا انتزاعها؟ نبايد مردم بابت اين كارهاييكشبههزينهدهند.

ويگفت:بعداز04 سالفهميديمكهسيستمخودمانجوابنميدهدوبايدمطابق سيستم و مديريت روز جهان جلو برويم. احيايوزارتبازرگانيبهنفعتوليدكنندگانومصرفكنندگان اين در حالي است كه پيش از اين فعاالن اقتصادي و كارشناسان نيز خواستار بررسيها و اقدامات كارشناسي بيشتر دولت بر روي موضوع تفكيك وزارتخانهها به خصوص وزارتخانههاي اقتصادي ش//ده بودند. اما به نظر ميرس//د بسياري از كارشناسان با اين اقدام دولت موافق هستند. بر همين اساس سرپرست امور بازرگاني وزارت صنع//ت، معدن و تجارت نيز اعالم كرد كه لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي در قالب احياي وزارت بازرگاني و در راستاي منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان است كه اميدواريم نمايندگان مجلس اين اليحه را تصويب كنند.

يداهلل صادقي اظهار كرد: دولت در ابتداي كار خود قوانين بالتكليف را كه در دولت گذشته اجرايي نشده بود به مرحله اجرا گذاشته اما اين دليلي بر اين مساله نميشود كه اگر قانوني با مشكل مواجه بود يا قرار بود قانون جديدي تصويب شود همچنان قوانين گذشته نيز باقي بماند و دولت لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي را در راستاي احياي وزارت بازرگاني به مجلس پيشنهاد داده است.

ويافزود:درگذشتهنيزهمهوظايفتنظيمبازارداخليوخارجيمحصوالتمختلف در اختيار وزارت بازرگاني بود و سياستگذاريهاي آن در اين وزارتخانه صورت ميگرفت كه به نظر ميرسد ادامه همين سياست و تمركز وظايف بازرگاني در حوزه محصوالت مختلف در يك وزارتخانه به نفع كشور است تا اينكه سياستگذاري در هر بخش را به وزارتخانهمتوليانبخشواگذاركنيم.

سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سالهاي گذشته نيز همينگونه بود به عنوان مثال سياستگذاري در حوزه بازرگاني محصوالت كشاورزي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي بوده و شاهد بوديم كه چه اتفاقات و نواقصي وجود داشت و به همين دليل دولت تصميم گرفت احياي وزارت بازرگاني را در همين راستا انجام دهد كه بايد منتظر باشيم تا نمايندگان مجلس اليحه دولت را پس از بررسي و تصويبابالغكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.