جمعآوريبرندهايپوشاكاروپايي

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- به دنبال جمعآوري برندها و تابلوهاي اروپايي فاقد مجوز و غيرمجاز پوشاك در تهران كه سال گذشته با موفقيت نسبي انجام شد، حاال نوبت به شميرانات رسيده است. در همين خصوص دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران از آغاز جمعآوري برندها و تابلوهاي اروپايي فاقد مجوز و غيرمجاز پوشاك در شهرستان شميرانات از هفته آينده خبر داد.

علياكبر پوراحمدنژاد گفت: بحث ساماندهي و برخورد با اين برندها كه بعضا مجعول و منتسب به برخي كشورهاي معاند نيز هستند در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه روند جمعآوري تابلوهاي فاقد مجوز از هفته آينده همزمان در تهران و شميرانات آغاز ميشود گفت: در ساير شهرستانهاي استان تهران نيز موارد معدودي شناسايي شد كه اخطار الزم داده شد و طبق گزارشات ما اصالحاتي در اين زمينه انجام شده است. همچنين در كنار اين عمليات تخلفاتي نظير قاچاق و كالهبرداري يعني فروش كاالي برند جعلي با قيمت بسيار باال به مردم نيز رسيدگي خواهد شد.

پوراحمدنژاد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هفت ش//ركت توليد پوشاك خارجي مشتمل بر 23 برند مجوز فعاليت بر اساس ضوابط قانوني داده است. بر اين اساس اين شركتها بايد در فاز اول 20 درصد محصوالتشان از محل توليدات داخلي باشد كه اين مجوزها را اخذ كردهاند اما هر نوع تابلو يا برند اروپايي كه فاقد مجوز باشد كه مصاديق بصري آن در شمال تهران بسيار زياد است، جمعآوري و با آن برخورد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.