كاهش تجارت ايران و چين طي 3 سال

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- طي سه سال گذشته به دليل كاهش قيمت نفت و قيمت مواد خام در دنيا، روند مبادالت تجاري ايران و چين رو به كاهش بوده است. در همين رابطه نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين اظهار كرد: آماري كه در سال 2014 از مجموع مبادالت تجاري ايران و چين اعالم شده، عددي نزديك به 52 ميليارد دالر بوده است. در سال 2015 اين رقم به 34 ميليارد دالر رسيد و در پايان سال 2016 اين ميزان به 31 ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است.

مجيدرضا حريري افزود: اين روند از نظر ارزش دالري در سه سال گذشته روندي رو به كاهش بوده است. ضمن اينكه آمارها از وضعيت س//ه ماهه اول س//ال 2017 نش//ان ميدهد روند مبادالت دو كشور نس//بت به قبل افزايشي شده است. نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به داليل افت مبادالت تجاري ايران و چين در سه سال گذش//ته تصريح كرد: افزايش يا كاهشه//ا در مبادالت تجاري ميان ايران و چين بر اساس اين بوده كه قيمت نفت در دنيا افزايش داشته يا كاهش//ي بوده است. اين در حالي است كه روابط ما هم تحتتاثير قيمت جهاني نفت اس//ت چراكه بيشترين صادرات ما به چين شامل نفت يا اقالمي از جمله گاز، پتروش//يمي و ميعانات ميشود كه متاثر از قيمت نفت هستند. در بقيه بخشها همچون اصوال صادراتمان به بقيه دنيا عمدتا مواد خام است، قيمت مواد خام در سالهاي اخير در دنيا رو به كاهش بوده است. به همين دليل از نظر ارزش مبادالت با چين با روند كاهشي روبهرو بودهايم، ضمن اينكه از نظر وزني تفاوت چنداني نداشتهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.