گراني 5 گروه كااليي

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- به دنبال نوس//ان قيمت كاالهاي اساس//ي طي روزهاي اخير، بانك مركزي نيز جديدترين گزارش خردهفروشي 11 گروه كاالي خوراكي را در هفته منتهي به 16 تيرماه اعالم كرد كه بر اساس آن قيمتها در پنج گروه افزايش، در سه گروه كاهش و در سه گروه ديگر ثبات داشت. در اين بررسي هفتگي كه در سطح شهر تهران انجام شده است، گروههاي لبنيات، تخممرغ، سبزيهاي تازه، مرغ و چاي نسبت به هفته قبل از آن افزايش قيمت داشتند. سه گروه برنج، ميوههاي تازه و قند و شكر با كاهش روبهرو شده و سه گروه حبوب، گوشت و روغننباتي با ثبات همراه بودند.

همچنينبررسيتغييراتساالنهقيمتهادرهفتهمنتهيبه61 تيرماه بيانگر آن است كه گروه لبنيات 7/5 درصد، تخممرغ 24/9 درصد، برنج 10/7 درصد، حبوب 23/5 درصد، سبزيهاي تازه 34/7 درصد، گوشت قرمز 20/9 درصد، قند و شكر 11 درصد، چاي 23/2 درصد و روغننباتي 8/5 درصد رشد قيمت ساالنه داشتند در حالي كه گروه ميوههاي تازه با 3/1 درصد و مرغ با 1/5 درصد كاهش قيمت ساالنه روبهرو شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.