واردات آووكادو آزاد شد

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- در حالي كه وزارت جهاد كشاورزي بارها اعالم كرده بود تنها واردات چهار ميوه آناناس، نارگيل، انبه و موز به كش//ور آزاد اس//ت اما جمال مدرس//ي، مدير كل دفت//ر بازرگان//ي وزارت جهاد كش//اورزي با ارس//ال نام//هاي به عليآباديفراهاني، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران با موضوع درخواست مجوز واردات آووكادو از كشور كنيا آزاد بودن واردات اين محصول را به صورت رسمي اعالم كرد.

از اين رو واردات ميوه گرمسيري آووكادو در كنار ميوههاي آناناس، نارگي//ل، انبه و موز آزاد و به ليس//ت چهار موردي ميوههاي وارداتي مجاز اضافه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.