صفآرایی غول های نفتی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- يكي از اولويتهاي مهم صنعت نفت در دولت تدبير و اميد افزايش توليد از ميادين مشترك نفت و گاز بود به طوري كه تا پيش از آن بسياري از ميدانهاي مشترك و مهم كشور دستنخورده باقي مانده بودند.

طي چند سال اخير تمركز توليد از ميدانهاي مستقل به ميدانهاي مشترك تغيير جهت داده و حتي دكلهاي حفاري فع//ال در ميدانهاي مستقل به ميدانهاي مشترك منتقل شدند.

همچنين ب//ا توجه به آثار ناگواري كه دوران تحريمها بر سرمايهگذاري در صنعت نفت كشور داشت، يكي ديگر از اقدامات دولت يازدهم اصالح قراردادهاي نفتي و افزايش جذابيت اين قراردادها براي شركتهاي خارجي بود تا با بهرهگيري از سرمايه خارجي و تكنولوژي روز دنيا روند توسعه ميادين نفتي را سرعت بخشد.

در اين ميان براساس برنامه مدون دولت براي ميادين مشترك نفت و گاز تا سال 1397 توليد نفتخام از ميدانهاي مشترك غرب كارون كه پنج ميدان آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي، ياران شمالي، ياران جنوبي و يادآوران را با ظرفيت نفت درجاي46 ميلياردبشكهتشكيلميدهدبه007 هزار بشكه در روز افزايش مييابد.

در همين حال مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت، توليد كنوني نفت ميدانهاي غرب كارونرا092 هزاربشكهدرروزاعالمكردوگفت: تا پايان امسال توليد نفت از مجموع اين ميدانها به 368 هزار بشكه در روز ميرسد.

سيدنورالدين ش//هنازيزاده روز گذشته در يك نشست خبري، حجم سرمايهگذاري مورد نياز براي توسعه طرحهاي ميدانهاي نفتي غرب كارون را 36 ميلي//ارد دالر اع//الم كرد و گفت: هماكنونسرمايهگذاريانجامشدهبرايطرحهاي توسعهايدردستاقداممعادل5/12 ميليارددالر و پنج هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.

وي از افزايش توليد نفت از ميدانهاي غرب كارون در س//الجاري خبر داد و گفت: بر اساس برنامه، تولي//د از اين ميدانها بايد به 350 هزار بش//كه در روز برس//د كه با توجه به برنامههاي توس//عهاي در دست اقدام شركت متن، رسيدن به توليد 368 هزار بش//كه در روز يعني فراتر از برنامه، برنامهريزي شده است.

تحقق توليد 83 هزار بشكه از ميدان مشترك آزادگان جنوبي

شهنازيزاده افزود: از ميان ميدانهاي نفتي غرب كارون، آزادگان جنوبي از جمله ميدانهايي است كه توليد از آن با استفاده از منابع صندوق توس//عه ملي و استفاده حداكثري از توان داخل به نتيجه رسيد.

وي ميزان توليد نفت از ميدان آزادگان جنوبي را 83 ه//زار بش//كه از مجموع 44 حلقه چاه در روز اع//الم كرد و گفت: توليد نفت از اين ميدان در قالب قرارداد با ش//ركت ‪45 ،CNPCI‬ هزار بش//كه در روز بود كه به تدريج با افت توليد و از مدار خارج شدن برخي از چاهها توليد به حدود 28 هزار بشكه در روز افت كرد. اين افت توليد با همت كاركنان متن جبران شد و اكنون با افزايش 38 هزار بشكهاي توليد از اين ميدان به 83 هزار بشكه در روز رسيده است.

شهنازيزاده افزود: بر اساس برنامه عملياتي، افزايش 25 هزار بش//كهاي توليد نفت از ميدان آزادگان جنوب//ي و متعاقب آن افزايش 40 هزار بش//كهاي نيز در دستور كار شركت مهندسي و توسعه نفت قرار دارد.

وي برنامه افزايش تولي//د از ميدان آزادگان جنوبي را 110 هزار بش//كه در روز اعالم كرد و گفت: به طور قطع با تالش كاركنان شركت متن و با تهميدات الزم دستيابي به اين ميزان توليد و حتي فراتر از آن قابل تحقق است.

واحدفرآورشسياردرميدانآزادگان جنوبي

ش//هنازيزاده با اش//اره به مساله محدوديت فرآورش نفت توليدي مي//دان آزادگان جنوبي گف//ت: واحد ف//رآورش جفير تا مي//زان توليد 110 هزار بش//كه نفت از اي//ن ميدان ظرفيت ب//راي فرآورش دارد و براي توليد بيش//تر از اين ميدان استفاده از دس//تگاه فرآورش سيار نفت در برنامه است.

وي در مورد برگزاري مناقصه ميدان آزادگان توضيح داد: تيم مذاكرهاي نفت و ش//ركت متن تاكن//ون تالشهاي زيادي در اين راس//تا انجام دادهاند. از ميان 59 ش//ركت خارجي عالقهمند به توس//عه اي//ن ميدان، 22 ش//ركت انتخاب و مكاتبات الزم انجام ش//ده اس//ت. هماكنون نيز بستههاي مورد نياز جهت پيوست مدارك مناقصه آمادهسازي شده و در اختيار شركتهاي متقاضي قرار گرفته است.

شهنازيزاده اظهار كرد: در صورت آمادهسازي اسناد مناقصه ميدان آزادگان و ارسال به شركتها بايد به تدريج شاهد دريافت پيشنهادهاي فني و بازرگاني شركتهاي متقاضي باشيم. توسعهميداننفتيآذردرقالب IPC ش//هنازيزاده با اشاره به تحقق دو فاز توليد زودهنگام 15 هزار بش//كهاي ميدان آذر گفت: هماكنون توليد 30 هزار بشكهاي از اين ميدان در قالب طرح بيع متقابل داخلي با شركت سروك آذروسرمايهگذاريصندوقهايبازنشستگينفت محقق شده است.

وي اف//زود: از اين پس توليد از ميدان آذر در فاز نخست به ميزان 65 هزار بشكه و در فاز دوم با توليد 110 هزار بش//كه در قالب الگوي جديد قرارداده//اي نفتي عملياتي ميش//ود كه براي فرآورش نفت توليدي آن از ظرفيت خالي واحد دهلران استفاده ميشود.

شهنازيزاده در مورد ميزان اشتغالزايي طرح توسعه ميدان آذر گفت: در اين طرح توسعه 300 نفر شاغلند كه 45 درصد اين نيروها افراد بومي منطقه هستند كه به دنبال اين هستيم اين ميزان را به 50 درصد افزايش دهيم.

توليد ياران جنوبي به 25 هزار بش/كه در روز ميرسد

شهنازيزاده با اشاره به تحقق توليد زودهنگام 10 هزار بشكهاي از ميدان نفتي ياران جنوبي تا پايان شهريورماه گفت: تا پايان امسال با تامين واحده//اي فرآورش تولي//د از اين ميدان به 25 هزار بشكه در روز ميرسد.

وي با بيان اينكه طرح توسعه ميدانهاي ياران شماليوجنوبيباهدفگذاريتوليد08 هزاربشكه در روز در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي و با استفاده از فناوريهاي نو تلفيق خواهد شد، افزود: توافقنامه)AOH( مطالعاتي اين ميدان با شركت نفت و گاز پرش//يا امضا شده است. شهنازيزاده افزود: به زودي پيوس//ت توافقنامه ميدان ياران كه شامل حفر چاه جديد، نصب تلمبه و مطالعه لرزهنگاري س//هبعدي است با شركت نفت و گاز پرشيا امضا ميشود و در آينده قرارداد توسعهاي هم امضا خواهد شد.

وي با بيان اينكه مذاكره با ش//ركت خارجي و همچنين امضاي تفاهمنامههاي همكاري به موازات هم در حال اجراس//ت، افزود: تاكنون با ش//ركت ش//ل )انگليس- هلند( سه تفاهمنامه مطالعات ميدانهاي نفتي و گازي امضا شده است كه تفاهمنامه نخست، مربوط به ميدان آزادگان است كه در مرحله ارائه گزارش نهايي قرار دارد.

ش//هنازيزاده ادامه داد: قرار است عصر امروز جلسهاي با اين شركت براي ارائه گزارش برگزار شود.

وي اضافه كرد: تفاهمنامه ديگر اين شركت مرب//وط به ميدان يادآوران اس//ت كه در مرحله ارائه گزارش نهايي قرار دارد.

وي افزود: تفاهمنامه س//وم با اين شركتها با هدف مطالعه ميدان گازي كيش انجام ش//ده كه گزارش نهايي را نيز ارائه كرده اس//ت. هدف از توس//عه ميدان گازي كيش، توليد روزانه يك ميليارد فوتمكعب گاز است.

ش//هنازيزاده افزود: به منظور توسعه ميدان نفتي بندر كرخه نيز با شركت OMV تفاهمنامه امضا ش//ده كه نتيجه مطالعات نيز از سوي اين شركت اتريشي ارائه شده است.

وي با بيان اينكه براي طرح توسعهاي ميدان چنگوله نيز تفاهمنامههايي با ش//ركت DNO نروژ، گازپروم نفت و PTTP تايلند امضا ش//ده است، افزود: هماكنون تايلند گزارش مطالعاتي اين مي//دان را ارائه داده، نروژ در حال ارائه و گازپروم نفت در حال مطالعه است.

شهنازيزاده افزود: براي توسعه ميدان آزادگان نيز ش//ركتهاي شل )گزارش نهايي ارائهشده(، توتال، پتروناس، تنكو و اينپكس ژاپن با شركت ملي نفت اي//ران تفاهمنامه همكاري مطالعاتي امضا كردهاند.وي افزود: ش//ركتهاي اني ايتاليا، سرمايهگذاري غدير، گازپروم نفت، شل و شركت ايرانيصانعنيزازجملهشركتهاييهستندكهبه منظورتوسعهميدانگازيكيشبانفتتفاهمنامه همكاري مطالعاتي امضا كردهاند.

تولي/د 31 ميليون بش/كهاي از ميدان آزادگان شمالي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.