افزايش 25 درصدي قدرت عملي نيروگاهها

Jahan e-Sanat - - News - نمايه

از طرف//ي قدرتاهلل آقايي، سرپرس//ت طرح توس//عهاي مي//دان آزادگان ش//مالي نيز گفت: هماكنون 15 ماه است كه توليد رسمي 75 هزار بشكهاي از اين ميدان آغاز و تاكنون 31 ميليون بش//كه نفت با درآمدزاي//ي 1/5 ميليارد دالري برداشت شده است.

وي افزود: طرح توس//عه آزادگان ش//مالي با سرمايهگذاري 2/2 ميليارد دالري به اتمام رسيد كه تاكنون 1/5 ميليارد دالر از هزينه انجام شده جبران شده است.

به گفته آقايي، توسعه طرح آزادگان شمالي به صورت تجمعي با مي//دان آزادگان جنوبي و در قال//ب الگوي جدي//د قراردادهاي نفتي ادامه خواهد يافت.

ان//رژي الكتريكي از حياتيترين كاالهاي م//ورد نياز در جهان امروز اس//ت بنابراين كش//ورها براي تامين پايدار و باكيفيت برق مورد نياز به صورت پيوسته در حال توسعه زيرساختهاي توليد، انتقال و توزيع خود هستند.در همين حال مديرعامل گروه مپنا از بهرهبرداري توربين گازي جديد هخسن)70-MGT سه( با راندمان 36/4 درصد خبر داد و گفت: اجراي اين طرح در طول تعميرات دورهاي دو س//ال آتي كشور ميتواند بيش از 1300 مگاوات ظرفيت جديد توليد برق و يك ميليارد مترمكعب صرفهجويي سوخت را فراهم كند.

عب//اس عليآبادي هدف از اين پروژه را توس//عه توربين كه بتوان با بهروزرساني ناوگان موجود ظرفيت و راندمان شبكه برق كشور را افزايش داد، دانست و افزود: اين هدف در سه مرحله محقق شد به طوري كه مپنا در سالهاي اخير راهبرد فناوريمحور را با راهبرد سرويسمحور همراه كرد و در نتيجه آن توانست از طريق خلق محصوالت و خدمات جديد به صورت كامال ايراني اولويتهاي اصلي كسبوكار را به دست آورد.

وي درخصوص مشخصات اين توربين گفت: ظرفيت توربين جديد در شرايطاستانداردايزو581 مگاواتاستكهنسبتبهظرفيت751 مگاواتي نسخه اوليه اين خانواده توربين كالس E، معادل82 مگاواتافزايشيافته. همچنين در نتيجه طراحي جديد، راندمان اين ماشين نيز در سيكل ساده با افزايش دو درصدي به 36/4 درصد افزايش يافته است.

عليآبادي تصريح كرد: استفاده از اين توربين در پروژه نيروگاه سيكل تركيبي رميله عراق، بزرگترين قرارداد صادرات خدمات فني و مهندسي تاريخ كشور را رقم زده است؛ قراردادي كه عالوه بر بهكارگيري ظرفيتهاي دانشي ايران در حوزه طراحي مهندسي، مديريت پروژه، احداث و راهاندازي نيروگاههاي مقياس بزرگ در خارج از مرزهاي كشور براي اولين بار صادرات تجهيزات كليدي پيشرفته نيروگاهي طراحي و ساخت داخل را نيز محقق ساخته كه دستاوردي بزرگ و بينظير در اقتصاد كشور محسوب ميشود. وي با بيان اينكه به كار بردن اين توربين در نيروگاههاي كنوني ميتواند ق//درت عملي نيروگاهها را 20 تا 25 درصد افزايش دهد، گفت: اين كار موجب ميش//ود راندمان واحدهاي سيكل ساده به ميزان قابل توجهي افزايش يابد كه اين مس//اله ميتواند تاثي//رات خوبي را در صنعت برق كشور برجا گذارد.

عليآبادي عنوان كرد: براساس پيشبينيها تا پايان سال ميتوانيم02 تا 30 واحد را با استفاده از اين توربين تجهيز كنيم. در حال حاضر نيز يك واحد در پرند به اين توربين تجهيز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.