افزايش سودآوري پااليشگاهها با همكاري شركتهاي بينالمللي

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير نفت ميگويد در حال حاضر توجيه اقتصادي پااليشگاهها پايين اس//ت اما با امضاي قراردادهاي جديد نوس//ازي، س//ودآوري اين پااليشگاهها افزايش مييابد.

عباس كاظمي درباره امضاي قراردادهاي جديد در بخش باالدس//ت و پاييندس//ت صنعت نفت تاكيد كرد: اين قراردادها باعث توسعه بازار كسبوكار در كشور ميشود.

مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي اضافه كرد: در حال حاضر اقتصاد پااليشگاهها پايين است و موجه نيست اما با امضاي قراردادهاي جديد و نوسازي، فعاليت آنها داراي توجيه اقتصادي ميشود و سودآوريشان افزايش مييابد.

معاون وزير نفت درباره امضاي قرارداد با ش//ركتهاي بينالمللي در بخش پااليشگاهي گفت: قرارداد سه ميليارد دالري پااليشگاه آبادان در اسفندماه سال گذشته با شركتهاي چيني امضا شد.

كاظمي ادامه داد: پااليش//گاه اصفهان نيز قرارداد تجاري به ارزش دو ميليارد دالر با دايلم كرهجنوبي امضا كرده كه البته هنوز نهايي نش//ده است.به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي درباره تعداد نهايي امضاي قرارداد در بخش پااليشي تا پايان امسال گفت: جديترين مورد، قرارداد پااليشگاه اصفهان به ارزش 2/2 ميليارد دالر است و بقيه آنها در مرحله مذاكره قرار دارند.

ايران در بخش پااليشگاهي نيز به 15 ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز دارد كه قرار است در بخش نوسازي و بهسازي پااليشگاه صرف شود.

تولي//د محصوالت با كيفي//ت پايين مانند نفت كوره از مش//كالت پااليشگاههاي كشور است كه تالش ميشود با انتقال فناوريهاي جديد، با محصوالت باارزشتر مانند بنزين جايگزين شود.دوازدهم تيرماه جاري نخس//تين قرارداد جديد نفتي در پس//اتحريم بين شركت ملي نفت و كنسرسيوم بينالمللي به رهبري شركت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي امضا شد.ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي چهار ميليارد و 800 ميليون دالر است كه با به ثمر رسيدن آن، روزانه 56 ميليونمترمكعب)معادلدوميلياردفوتمكعب(بهظرفيتبرداشتايران از ميدان گازي پارسجنوبي مشترك با قطر افزوده ميشود.

اين قرارداد، نخستين قرارداد در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي است كه پس از لغو تحريمها امضا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.