سناريوي جديد همكاري ايران- آمريكا در صنايع پتروشيمي

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با آغاز گفتوگوهاي شركتهاي پتروشيمي ايران و آمريكا براي اجراي يك واحد HDP)تبديل پروپان به پروپيلن و پليپروپيلن( در عسلويه، اين شركت آمريكايي يك پيشنهاد جديد همكاري با صنعت پتروشيمي ايران مطرح كرده است.

بر اين اساس شركت UOPهانيول آمريكا در كنار ارائه دانش فني اح//داث واحد PDHبراي همكاري و ارائه اليس//نس اجراي طرحهاي MTO با هدف تبديل متانول به الفين و متانول به انواع اتيلن گاليكولها (MEG) اعالم آمادگي كرده اس//ت. يك مقام مسوول در شركت ملي صنايع پتروشيمي در گفتوگو با انرژينيوز با بيان اينكه در دوران تحريم شركت UOP هانيول آمريكا هرگونه همكاري تكنولوژيكي و ارائه دانش فني را به صنعت پتروشيمي ايران متوقف كرده بود، گفت: اين شركت آمريكايي روي تكنولوژي MTO متانول به الفين و متانول به MEG از طريق شعبه اروپايي مذاكرات خود را با شركتهاي پتروشيمي ايران آغاز كرده و براي از سرگيري همكاريها اعالم آمادگي كرده است.

در همين حال سيدحسين ميرافضلي، مديرعامل شركت پتروشيمي جم اخيرا با بيان اينكه پتروشيمي جم براي ايجاد واحد PDH با شركت آمريكايي و انگليسي UOP بهعنوان اليسنسور در شرف امضاي قرارداد است، گفته اين واحد با ظرفيت 550 هزار تن و با سرمايهگذاري حدود 500 ميليونيوروييدرمدت5/3 سالطراحي،ساخت،نصبوراهاندازي خواهد شد. شركت UOP هانيول يكي از معتبرترين شركتهاي صاحب فناوري، دانش نفتي و فرآيند در صنايع پتروشيمي و پااليشي آمريكا و جهانبهشمارميرودكهداراياصليتآمريكايي-انگليسيبودهوهماكنون در ايالتها و شهرهاي مختلف آمريكا همچون كاليفرنيا، لوئيزيانا، نيويورك، اوكالهما، نيوجرسي، تگزاس ...و داراي دفاتر و شعب بوده و در كشورهاي انگليس، بلژيك، آلمان و ايتاليا نمايندگي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.