صعود نفت به 60 دالر پيش از پايان7102

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

قيمت نفت بعد از كاهش 3 درصدي در جلسه قبل، روز گذشته بخشي از اين كاهش قيمت را جبران كرد اما با توجه به حجم باالي فعاليتهاي حفاري در آمريكا و عرضه باالي نفت اوپك، بازار همچنان تحت فشار قرار دارد.

براس//اس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت امروز با 37 س//نت، معادل 0/8 درصد افزايش به 47 دالر و هشت سنت رسيد.

قيمت نفتخام آمريكا نيز 37 س//نت، معادل 0/8 درصد رشد داشت و به 44 دالر و 60 سنت رسيد.

از طرفي طبق گزارش نش//ريه بارونز، افزايش تقاضاي جهان//ي و كاه//ش عرضه اوپك ممكن اس//ت قيمتهاي نفت را پيش از پايان س//الجاري ميالدي به 60 دالر در هر بشكه برساند.

گزارش يادشده به تحقيقات اريك لي، تحليلگر ارشد انرژي در سيتيگروپ اشاره كرده كه در زمان نفت باالي 100 دالر، روند كاهشي بازار را پيشبيني كرده بود. افت قيمتهاي نفت در هفتههاي اخير كه نفت برنت را به ركورد اندك 44 دالر رسانده است، اين تحليلگر را براي كوتاهمدت نسبت به افزايش قيمت خوشبين كرده است.

اريكليتقاضاي3/79 ميليونبشكهدرروزدرسال7102 را پيشبيني ميكند كه در مقايسه با 96 ميليون بشكه در روز در س//ال 2016 باالتر خواهد بود و تاحدود زيادي تحت تاثير تقاضا از سوي كشورهاي بازار نوظهور مانند چين و هند حاصل ميشود.

همزمان كاهش عرضه توسط اوپك به ميزان 0/7 ميليون بشكهدرروزنسبتبهمتوسطسال6102،قيمتنفتراپيش از پايان سه ماهه چهارم سالجاري باال خواهد برد.

براساس گزارش رويترز، لي انتظار دارد قيمت نفت پس از جهش به 60 دالر در هر بشكه، با حركت به سوي سال 2018 ثاب//ت بماند زيرا ميان بخش عرضه با تقاضا توازن ايجاد ميشود.

وي بدون لحاظ كردن اختالالت سياسي بزرگ از سوي كشورهاي توليدكننده نفت، انتظار دارد قيمت نفتخام از باالي 60 دالر در هر بشكه خيلي باالتر نرود.

كاهش ذخاير جهاني نفت پس از سه ماهه نخست سال آغاز شد و تحليلگر سيتيگروپ پيشبيني ميكند روند يادشده تا پايان سال جاري شتاب خواهد گرفت.

قيم//ت نفت تحت تاثير افزاي//ش توليد آمريكا و افزايش صادرات اوپك به بيشترين ميزان در سالجاري كه تالشهاي اين گروه براي مقابله با اشباع عرضه را مورد ترديد قرار داد، روز جمعه تقريبا س//ه درصد كاهش يافت كه موجب ترديد توليدكنندگان نفت در تمديد توافق كاهش عرضه شد. طبق آمار رويترز، توليد اوپك اكنون در باالترين سطح حد خود در سالجاري قرار دارد.

براساس گزارش رويترز، لي انتظار دارد قيمت نفت پس از جهش به 60 دالر در هر بشكه، با حركت به سوي سال 2018 ثاب//ت بماند زيرا ميان بخش عرضه با تقاضا توازن ايجاد ميشود.

وي بدون لحاظ كردن اختالالت سياسي بزرگ از سوي كشورهاي توليدكننده نفت، انتظار دارد قيمت نفتخام از باالي 60 دالر در هر بشكه خيلي باالتر نرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.