شرایط اعدام سختتر میشود

تعامل مجلس و ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مجازات حامالن و فروشندگان مواد مخدر؛

Jahan e-Sanat - - News -

جامعه- مدتي اس//ت كه بحث حذف اعدام قاچاقچيان و قانوني ش//دن اين امر توسط مجل//س در محافل مختلف مطرح ميش//ود و نمايندگان مجلس طي جلس//اتي با نمايندگان قوه قضاييه درصدد رس//يدن ب//ه تعاملي براي تصويب اين قانون در بندهاي مختلف هستند؛ امري مهم و حياتي كه تعداد اعدامهاي كشور را بس//يار كاهش خواهد داد و اتفاق بزرگي در اين باب خواهد بود.

از سويي ديگر از مصوبه پيشنهادي كميسيون قضايي مجلس مبني بر ح//ذف مجازات اعدام حامالن مواد مخدر، بيش از چهار ماه ميگذرد. اما اين طرح از همان ابتدا با مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه متولي مواجه شد. در آخرين واكنش، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از مصوبه مذكور گفت: حذف كامل مجازات اعدام در جمهوري اسالمي امكانپذير نيست، برخي گمان ميكنند كه بايد قاچاقچيان را در پر قو بگذاريم.

پرويز افشار در گفتوگو با ايسنا در اينباره گفته: مج//ازات اعدام ايدهاي بود كه توس//ط برخي از نمايندگان مجلس مطرح ش//د و در كميسيون اجتماعي مجلس، مركز پژوهشهاي مجلس و همچنين در كميته حقوقي قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد بحث و بررسي قرار گرفت و حاصل آن به اين صورت بود كه مقص//ود از اي//ن طرح، حذف كام//ل مجازات اعدام نيست.

به گفته وي هر چند در طرح پيش//نهادي نمايندگان مجلس ميزان مواد حملش//ده از سوي قاچاقچيان جهت اعمال مجازات اعدام كام//ال حذف ش//ده اما ما اعتق//ادي به حذف كام//ل ميزان مواد حمل ش//ده ب//راي تعيين مجازات اعدام نداريم زيرا كس//ي كه در ميزان بس//يار باال اقدام به حمل مواد مخدر ميكند، بايد با آن برخورد جدي ش//ود. به هيچ عنوان نميشود يك نسخه واحدي بپيچيم و بگوييم مجازات اعدام در كشور حذف شود زيرا ايران با برخي از كشورهاي غربي كه موضوع ترانزيت و مواد مخدر در آنها بس//يار كم اس//ت، قابل مقايسه نيس//ت. از طرف ديگر به هيچ عنوان درگيريهاي مسلحانه در ارتباط با مواد مخدر و قاچاق آن در كشورهاي غربي وجود ندارد، اين در حالي است كه در كشور ما انتقال و ترانزيت مواد مخدر در قالب كاروانهاي مسلحانه همراه با بگير و ببند و صدمه زدن به نيروهاي پليس و شهادت آنها صورت ميگيرد.

سخنگوي س//تاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد: اين گونه مطرح ميش//ود مجازات اعدام به س//مت جرائمي برود كه در تعاريف بينالمللي به عنوان جرائم خش//ن، جدي و س//ازمانيافته محسوب ميش//وند و در قوانين بينالمللي نيز براي آنها مجازات س//خت در نظر گرفته ش//ده اس//ت. او معتقد است كسي كه در ميزان بسيار باال اقدام به حمل مواد مخدر ميكند، بايد با آن برخورد جدي شود.

شناس/اييوتوقيفاموالقاچاقچيان مهمت/ر از اعدام و حبسهاي طويلالمدت است

اين در حالي اس//ت كه اف//رادي كه خردهپا هس//تند و حتي اقدام به حم//ل چندين كيلو مواد مخدر ميكنند نيز بايد بررسي شود كه اگر دانهدرشت، سرباند، سرشاخه و عامل نيستند، با آنها برخورد متفاوتي شود.

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با بيان اينكه طرح نمايندگان مجلس فقط معطوف ب//ه مجازات اعدام بود، گفت: نگاه به قانون، بايد جامع و كامل باش//د و در ص//ورت تعديل يك قانونبايدمجازاتهايجايگزينمانندحبسهاي طويلالمدت، بدون عفو و مرخصي جايگزين آن ش//ود. به گفته او مهمت//ر از اعدام و حبسهاي طويلالمدت، تعيين و ايجاد مكانيس//مي است تا ام//وال و درآمدهاي حاصل از هر نوع تجارت مواد مخدر توسط قانون كشف و ضبط شود زيرا علت اصلي كه منجر به قاچاق مواد شده و باعث ميشود قاچاقچي اقدام به سوداگري مرگ كند، »سود« است.

30 درصد از مواد مخدر افغانس/تان از طريق ايران به اروپا منتقل ميشود

افشار همچنين اعالم كرد: حدود 30 درصد از موادمخدر توليدي افغانستان توسط قاچاقچيان بينالمللي از طريق ايران منتقل ميشود و بخشي ديگر از مواد توليدي افغانستان نيز از طريق شمال درياي خزر به منطقه قفقاز و بخش//ي از طريق اقيانوس هند و از راه دريا به غرب منتقل ميشود كه در حال حاضر اين مسائل اثبات شده است.

الزم به ذكر است در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح »اقتصاد مواد مخدر و بررسي بيالن مالي« را در دس//تور كار دارد و اين طرح نش//ان ميدهد ارقام بسيار زيادي اعم از هزينه مصرفوعوارضمصرفمانندمشكالتبهداشتي، بيكاري، كمكاري، غيبت از كار ...و ناشي از مواد مخدر در كش//ور هزينه ميش//ود و صدمه مواد مخدر به اقتصاد كشور جبرانناپذير است. چندي پيش علي هاشمي، رييس كميته مستقل مبارزه با موادمخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص ضرر قاچاق مواد مخدر به اقتصاد كشورگفتهبود:طبقتحقيقستاددرسال3831، ميزان خسارت اقتصادي واردشده به كشور از سوي موادمخدر21 ميليارددالربودهاستبهاينترتيب ساالنه 45 هزار ميليارد تومان از اقتصاد كشور به واس//طه اين پديده از بين ميرود و اين در حالي اس//تكهروزانه011 ميلياردتومانازپولمردم نيز در راه مواد مخدر از بين ميرود. هاشمي نيز به حذف اعدام واكنش نشان داده و گفته بود: اينكه بگوييم اعدامها را در حوزه مواد مخدر بهطور كلي حذف كنند درست نيست اما اگر تنها قاچاقچيان مسلح،قاچاقچيانبزرگياكسانيراكهباراولشان نيستمحمولههايبزرگراجابهجاميكنند،اعدام كنند،همينامرباعثميشود59 درصداعدامها كاهشپيداكند.بهنظرمناينكهمجموعهمعتادها و خانوادههايشان را در چارچوب قانون ماده 5 زير پوشش قرار دهيم، بهترين راه براي كاهش معتاد واعداماست.بينقاچاقچيومصرفكننده،اتفاقات زيادي مانند درگيري مسلحانه، دستگيري، زندان، اردوگاهو...ميافتدوبهجراتميتوانمبگويمكه09 درصد اعدامها بازدارندگي نداشته است.

اع/دام براي حام/ان 100 كيلو ترياك خواهد بود نه كمتر

با اين اوصاف اما نمايندگان كميسيون قضايي مجلس نظر ديگري درخصوص اين مصوبه دارند و جزييات تبصرههاي حذف اعدام قاچاقچيان را به »جهانصنعت« عنوان كردند. اهلليار ملكشاهي، رييس كميس//يون قضايي مجل//س كه نماينده كوهدشت است، درخصوص سرانجام قانون حذف اعدام قاچاقچيان گفت: در اصالحات جديد طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر، حداقل ميزانقاچاقموادمخدرسنتيوصنعتيكهمشمول مجازات اعدام ميشود، باالتر از قبل در نظر گرفته ش//ده اس//ت. طرحي كه در كميسيون قضايي و حقوقي بر سر آن به توافق رسيديم، اجراي حكم اعدامبرايحامالنبيشاز001 كيلوگرممادهمخدر ترياك را مناسب ميداند در حالي كه طبق قانون قبل//يحامالنبيشاز03 كيلوگرمترياكاعدام ميشدند.همچنيندرموردمادهمخدرهروئينهم آن افرادي كه در كار ساخت يا خريد و فروش اين مخدر صنعتي باشند، با كشف بيش از دو كيلوگرم و براي نگه دارندگان هروئين، كشف بيش از پنج كيلوگرم منجر به اعدام خواهد شد در حالي كه از قانون قبلي به ترتيب يك كيلو و سه كيلو افزايش داشته است. وي تاكيد كرد: اين طرح تا دو هفته آيندهبرايتصويببهصحنعلنيبردهخواهدشد. در جلسه روز يكشنبه كميسيون قضايي مجلس دادستان كل كشور، معاون حقوقي قوه قضاييه و دبيركلستادمبارزهباموادمخدرنيزحضورداشتهاند و همگي بر سر اين طرح به توافق رسيديم اگرچه اختالف نظرهايي هم ابتدا وجود داشت.

اگرنيمكيلوهروئينازمجرمسابقهداري گرفتهشود،اعدامميشود

محمدعلي پورمختار، ديگر عضو كميسيون قضايي مجلس نيز در گفتوگو با »جهانصنعت« عنوان كرد: پيشنهاد افزايش حداقل ميزان قاچاق ترياك كه منجر به اعدام ش//ود، از طرف خود قوه قضايي//ه بوده، اما در مورد تغيير قوانين مربوط به قاچاقچيان هروئين نظرات انتقادي هم مطرح شد كه در نهايت تمام اعضاي كميسيون و مقامات قوه قضاييه بر سر اين طرح به توافق رسيدند. يكي از تبصرههاي اين طرح البته اين است كه افراد داراي سابقه محكوميت شامل آن نخواهند شد و به طور مثال اگر از مجرم سابقهداري نيمكيلو هروئين هم كشفشود،حكماعدامبرايشدرنظرگرفتهخواهد شد.اودرموردمقداراحتماليكاهشتعداداعدامها، پس از تصويب و تبديل اين طرح به قانون گفت: متاسفانه يكي از انتقادات ما از مسووالن قوهقضاييه همين اس//ت كه تا به حال هيچ آماري را در اين مورد به ما ندادهاند تا بدانيم تبعات اين طرح چگونه خواهد بود و تا چه ميزان تعداد اعدامها كم خواهد شد. دادستان كل كشور در جلسه اخير كميسيون و در جواب انتقاد ما گفت چنين درخواستي را تا به حال از آنها نداشتهايم اما نماينده قوه قضاييه در جلسات قبلي ما شاهد است كه بارها آمار تفكيكي وجزيياتاعدامهايموادمخدردرسالهايگذشته رادرخواستكردهايموجوابينگرفتهايم.باهمهاين موافقتهاوانتقادها،چنانچهاينقانونتصويبشود، اتفاقات بزرگي درخصوص علل و تعداد اعدامها در كشور رخ خواهد داد و بايد ديد دو هفته ديگر اين قان//ون و با اين تبصرهها، به صورت كامل تصويب ميشودياخير.

در اصالحات جديد طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر، حداقل ميزان قاچاق مواد مخدر سنتي و صنعتي كه مشمول مجازات اعدام ميشود، باالتر از قبل در نظر گرفته شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.