هزينههاي كمرشكن سالمت براي 2/4 درصد از ايرانيان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سخنگوي وزارت بهداشت درباره موضوعاتي مانند كمبود پرستار، كاهش هزينههاي كمرشكن سالمت، پرونده الكترونيك نظام سالمت و نظام ارجاع توضيحاتي را در نشست خبري خود ارائه كرد.

ايرج حريرچي در بحث تصادف//ات رانندگي عنوان كرد: تصادفات س//ومين عامل مرگ و مير در كش//ور ما محسوب ميش//ود. بايد توجه كرد مهمترين علت موفقيت در مقابله با مرگ و مير، پيشگيري از آن است كه در زمينه تصادفات رانندگي دو شاخصه حكومتي و انساني دارد. در حال حاضر بيشترين علت تصادفات، عامل انساني است و نميتوان انتظار داشت اين موضوع با پزشكيسازي حل شود.

حريرچي تاكيد كرد: بايد توجه كرد كه بسياري از اقدامات غيرضروريپزشكيمنجربهافزايشهزينههاميشود،بهعنوان مثالدرحالحاضر22 درصدپرداختيازجيبمردمدركشور مربوط به حوزه دندانپزشكي است و هزينههاي اين حوزه عامل دوم هزينههاي كمرشكن محسوب ميشود. اين در حالي است كه اگر پيشگيريهاي الزم را انجام ميداديم باعث ميشد 40 درصد جامعه ما يعني چهار دهك اول به هيچ وجه به مراجعات دندانپزشكي نياز نداشته باشند. براين اساس در اين زمينهها نقش سياستگذاري وزارت بهداشت به عنوان توليت سالمت بسيار مهم است و از طرفي جامعه پزشكي هم بايد به سمت ارائه خدمات ضروريتر برود.

وي در ادامه صحبتهايش با اشاره به هزينههاي كمرشكن سالمت گفت: هر خانواري كه 40 درصد از ظرفيت پرداختي خانوادهاش را به هزينههاي بهداشت و درمان تخصيص دهد، دچار هزينههاي كمرش//كن ميش//ود و اين موضوع يكي از شاخصهاييبودكهدرقانونچهارموپنجمتوسعههدفگيري شده بود تا بتوانيم آن را كاهش دهيم. در حال حاضر كمتر از 2/4 درصد خانوارها دچار هزينههاي كمرشكن ميشوند.

قائممقام وزير بهداشت گفت: يكي از مهمترين علل بروز هزينههاي كمرشكن سالمت اين است كه ظرفيت پرداختي خانوارها كم است و راه مقابله با آن ابتدا تامين درآمد مناسب ب//راي خانوارها و دوم ارائه بس//تههاي خدمتي مناس//ب با هزينههاي رايگان براي اين خانوارهاس//ت و در مرحله سوم چه وزارت بهداشت به عنوان توليت سالمت و چه بيمهها به عنوان عناصر حكومتي و چه مردم بايد در انتخاب نوع خدمت به منابع درآمدي خودشان توجه كنند.

حريرچي با بيان اينكه 10 درصد از جمعيت كش//ور اگر ماهانه بيش از 34هزار تومان براي هزينههاي سالمت خرج كنند؛ دچار هزينههاي كمرش//كن ميش//وند. گفت: براين اس//اس در حال حاضر بيشتر هزينه كمرشكن كشور ما در خانوارهاي ثروتمند روس//تايي اس//ت؛ چراكه از طريق نظام ارجاع، پزشك عمومي و پزشك متخصص مراجعه نميكنند و مراجعاتشان در حوزه سرپايي بهطور مستقيم است. وي با بيان اينكه باالترين درصد مواجهه با هزينههاي كمرشكن در كشور در حوزه خدمات سرپايي ويزيت و ملحقات ويزيت است، گفت: براساس بررسيهاي انجام شده به ترتيب خدمات س//رپايي، دندانپزشكي، بستري، دارو و پاراكلينيك منجر به ايجاد هزينههاي كمرشكن ميشوند. علتش هم اين است كه مردم از طريق نظام ارجاع، مراجعاتشان را انجام نميدهند و گاه//ي نظام ارجاع را دور ميزنند و در مرحله دوم نظارت ضعيفتر و بيشتر براي تقاضاهاي القايي به ويژه در دو حوزه سرپايي و دندانپزشكي منجر به اين موضوع ميشود. قائممقام وزير بهداش//ت ادامه داد: 20 درصد ثروتمندان شهري ما با هزينهايبالغبرساالنه11ميليونو009هزارتوماندرحوزه سالمت دچار هزينههاي كمرشكن شده اما فقير نميشوند، بلكه براي تامين هزينههاي سالمت از اولويتهاي ديگرشان ميزنند. بايد توجه كرد كه هزينه كمرشكن قابل احياست و در تمام دهكها و پنجكهاي جامعه هم وجود دارد و حتي در دهكها و پنجكهاي ثروتمند بيش از دهكها و پنجكهاي فقير است؛ چون يكي از دستاوردهاي طرح تحول نظام سالمت اين است كه اين هزينهها را بهطور هدفمند در دهكهاي فقير و خانوارهاي روستايي به طرز قابل توجهي كاهش داده است. يعني به دليل تامين خدمات مناسب براي مردم توانستيم اين كارراانجامدهيم.بهعنوانمثالما0542 پزشكدرروستاها اضافه كرديم و همين اقدامات منجر به اين نتيجه شدهاند. كمبود 100 هزار پرستار در كشور حريرچي درباره كمبود نيروي پرستار در كالنشهرهايي مانند تهران گفت: بايد توجه كرد كه كمبود پرستار مسالهاي كامال جدي در كشور است؛ بهطوري كه ما با كمبود حداقل 100 ه//زار نفري در اين حوزه مواجهيم. در عين حال يكي از نش//انههاي اين موضوع اين است كه اكثر پرستاران ما در بخش دولتي بنا به درخواس//ت وزارت بهداشت و مسووالن بيمارستانها اضافه كار اجباري برميدارند. در برخي از شهرها از جمله تهران و كالنشهرهاي ديگر اين كمبود جديتر است و در01 سالگذشتهنيزميزانمتقاضيانآزمونهاياستخدام پرستاري به ميزان 50 درصد يا كمتر از 50 درصد بوده است. حتي در برخي موارد كس//اني هم كه در اين آزمونها قبول شدهاند، درخواست انتقال به شبستان را دادهاند.

قائممقام وزير بهداشت ادامه داد: كمبود كلي پرستار ناشي از اشتباهاتي بوده كه در پذيرش اين رشته انجام شده است. به عنوانمثالدرسال29 ظرفيتپذيرشرشتهپزشكيبيشاز دو برابر ظرفيت پرستاري بوده است در حالي كه ما با كمبود شديد پرس//تار مواجه بودهايم. البته در حال حاضر ظرفيت پذيرش را اضافه كردهايم و از ظرفيت بيمارستانهاي ديگر نيز استفاده كردهايم. همچنين ردههاي مياني را در ارائه خدمات پرستاري اضافه كردهايم تا پرستاران كارهاي تخصصيتر را انجام دهند. از طرفي به كارگيري پرستار را از طريق واحدهاي خاص خودمان و از طريق اس//تخدامهاي جديد باال بردهايم. مشكالتي در اين زمينه وجود دارد. به عنوان مثال ما در ازاي پرستاران بازنشسته نميتوانيم نيروي جايگزين بگيريم.

حريرچي ادامه داد: مس//اله ديگر درخصوص پروندههاي الكترونيك سالمت اس//ت. مهمترين نقص در ايجاد پرونده الكترونيك س//المت در شهر تهران است؛ چراكه در ساليان متوال//ي مراجع//ات مردم تهران در حوزه س//رپايي از طريق مراكز بهداشتي و درماني نبوده و عمدتا براي واكسيناسيون و مراقبتهاي دوران بارداري به اين مراكز مراجعه ميكردند. البته اين موضوع در مناطق جنوبي و حاشيه تهران صدق نميكند و پرونده الكترونيك سالمت براي آنها صادر شده است. همچنين در بسياري از روستاها، حاشيه شهرها، شهرهاي زير 20 هزار نفرو...باالي08 درصدكارراانجامدادهايماماپايينترينسطح پوشش پرونده الكترونيك سالمت در شهر تهران است.

وي ادامه داد: البته در حال حاضر سطح يك نظام ارجاع را ايجاد كردهايم اما مهم اتصال سطح يك به سطوح دوم و سوم است. مثال در داروخانه بتوان نسخه الكترونيك دريافت كرد. اينموضوعنيازمندهمكاريبيمههاوداروخانههانيزاست.البته ما نسبت به چهار سال گذشته قدمهاي خوبي را برداشتهايم و ميتوانيم در يك بازه چند ساله يا انتهاي اين دولت براي همه افراد پرونده الكترونيك سالمت ايجاد كنيم.

وي در پاس//خ به سوالي درباره اقدامات خودسرانه برخي دانشگاههاي علومپزشكي در زمينه ايجاد محدوديت در ايجاد خدمات به بيمهش//دگان گفت: وزارت بهداش//ت دستگاهي پرمراجعه با تعداد كاركنان زياد و با بيش از 800 ميليونبار مراجعه سرپايي است و حجم عظيمي از مديران را دارد. اصل مديريت در وزارت بهداشت نيز مبتني بر تفويض اختيار است. البته هيچ كس هم مدعي نيس//ت كه در اين سيستم همه اقدامات كامال درست انجام ميشود، بلكه ممكن است گاهي اشتباهي هم رخ دهد.

وي تاكيد كرد: بستههاي طرح تحول نظام سالمت خط قرمز ما هستند و هرگونه پرداخت غيرمتعارف، تامين دارو و تجهيزات خارج از بيمارستان و افزايش پرداخت از جيب مردم نبايد رخ دهد و از آن كوتاه نميآييم. البته موارد جزيي در اين زمينه رخ داده كه در حد نامه بودند و سريعا لغو شدند.

حريرچي در پاس//خ به سوال ديگري درباره نحوه برخورد وزارت بهداشت با اعتراض پاتولوژيستها گفت: سياستهاي وزارت بهداشت مبتني بر موازين قانوني است. البته گروهها و اقشارمختلفحقدارندكهنظراتكارشناسيشانراارائهكنند؛ حتي اگر اين نظرات براي منافع مادي و صنفي باشد اما اين كار بايد از طريق مجاري قانوني انجام شود. اينكه خدمترساني به مردم دچار مشكل شود يا گروهي خود را مجاز بدانند كه اگر درخواستشان حاصل نشد، خدمترساني به مردم را چه در موارد اورژانسي و چه غيراورژانسي مختل كنند، مجبوريم با موازين قانوني با آنها برخورد كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.