عدماستقبالازسرپرستيكودكانباالي2 سال

Jahan e-Sanat - - News -

مي/زان- خانوادهه//اي متقاض//ي فرزندخواندگ//ي از پذيرش سرپرس//تي كودكان باالي دو سال اس//تقبال نميكنند و همين موضوع نيز سبب شده شانس كودكان پس از رد شدن از سن دو سالگي براي ورود به خانوادهها به شدت كاهش يابد.

بر اس//اس آمار، هر س//ال حدود هزار و 400 كودك از س//وي س//ازمان بهزيستي كش//ور به خانوادهها سپرده ميشود تا شانس زندگي در ميان خانواده را داش//ته باشند. همچنين تسهيل قانون طي سالهاي گذشته سبب ش//ده افراد متقاضي فرزندخواندگي بتوانن//د راحتتر از قبل نس//بت به سرپرس//تي يك كودك اقدام كنند.

در س//الجاري نسبت به س//ال 92 با رشد حدود 50 درصدي فرزندخواندگي مواجه هستيم و اصليترين علت اين امر نيز تسهيل روند فرزندخواندگي متقاضيان بوده است.

عالوه بر تصويب قانون واگذاري سرپرستي كودكان بيسرپرست ب//ه دخت//ران مجرد باالي 30 س//ال، ش//رايطي فراهم ش//ده كه خانوادههاي داراي فرزند كه از ش//رايط ايدهآلي بهرهمند هستند نيز بتوانند سرپرستي يك كودك را بپذيرند.

انوش//يروان محسنيبندپي، رييس سازمان بهزيستي كشور در اين زمينه ميگويد: در تسهيل قانون فرزندخواندگي، امكان پذيرش كودكان از سوي خانوادههاي داراي فرزند نيز فراهم شده است.

وي ميافزاي//د: اي//ن كار ب//ا ه//دف افزايش ش//انس كودكان بيسرپرس//ت براي حضور در ميان خانوادهها بوده و خوشبختانه اكنون شاهد هستيم كه از اين موضوع استقبال ميشود.

رييس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به فرهنگسازي صورت گرفت//ه مبني بر پذيرش سرپرس//تي كودكان معل//ول ميگويد: خانوادههايي هس//تند كه حاضرند سرپرستي كودك داراي نقص عض//و و معلولي//ت را بپذيرند و بايد در اين رابطه فرهنگس//ازي بيش//تري صورت گيرد. ك//ودكان داراي معلوليت نيز حق زندگي در ميان خانوادهها را دارند و تمام تالش ما اين بوده كه شرايطي را براي واگذاري سرپرستي آنها فراهم كنيم.

يك كودك اگر تا دو س//الگي شانس حضور در يك خانواده را پيدا كند، از مراكز س//ازمان بهزيس//تي خارج ميشود اما اگر اين اتفاق نيفتد،كمتر خانوادهاي از پذيرش او اس//تقبال ميكند. اين موضوع نيز اكنون به يك چالش براي كودكان بيسرپرست تبديل شده اس//ت. كودكاني كه همه به يك اندازه حق زندگي در ميان خانواده را دارند.

محمد نفريه، مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان بهزيستي كش//ور ني//ز در اين رابط//ه ميگويد: باي//د ديدگاهها نس//بت به فرزندخواندگي تغيير پيدا كند. درحال حاضر ديده ميشود كودكان با سنين باال كمتر مورد استقبال خانوادهها براي پذيرش سرپرستي هس//تند و تغيير شرايط نياز به فرهنگسازي دارد. وي ميافزايد: انتخ//اب فرزند به اختي//ار خود خانوادههاس//ت و همين موضوع س//بب شده كودكان دختر نسبت به پس//ران متقاضيان بيشتري داشته باشند.

در ح//ال حاضر 52هزار كودك در مراكز س//ازمان بهزيس//تي كش//ور نگهداري ميش//وند و س//ازمان بهزيس//تي با راهكارهاي مختلف در تالش است شرايط را براي فرزندخواندگي اين كودكان فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.