داروخانهها در دست سرمايهداران

Jahan e-Sanat - - News -

رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اينكه بر طبق قانون هر پزش//كي كه مجوز يا اداره داروخانه را به شخص ديگري واگذار كند، جرم مرتكب شده است، گفت: متاسفانه به دليل اينكه هيچگونه مدرك رسمي وجود ندارد از همين رو برخورد با آنها بسيار سخت ميشود.

رهبر مژدهيآذر با بيان اينكه چند سالي است با موضوع داروخانههاي زنجيرهاي روبهرو هستيم، اظهار كرد: متاسفانه چندين سال است كه افرادي در جامعه داروسازي كشور حضور دارند كه مديريت چندين داروخانه را در دست گرفتند.

او با بيان اينكه اين كار اقدامي خالف قانون است، ادامه داد: متاسفانه برخي از پزشكان داروساز كه مجوز داروخانه دريافت كردهاند، اين مجوز را به افراد غيرداروس//از اجاره ميدهند و مسووليت اداره آن را به دست افرادي ميسپارند كه تخصصي ندارند و بر همين اساس اين سرمايهداران از اين طريق مديريت چندين داروخانه را در اختيار دارند. در واقع اين كار خالف قانون است و بر طبق قانون هر پزشكي كه مجوز يا اداره داروخانه را به شخص ديگري واگذار كند، جرم مرتكب شده است.

مژده//يآذر با تاكيد بر اينكه سالهاس//ت داروخانههاي زنجيرهاي فعاليت ميكنند، گفت: متاس//فانه به دليل اينكه هيچگونه مدرك رسمي وجود ندارد از همين رو برخورد با آنها بسيار سخت ميشود. ما در انجمن داروسازان نيز با فعاليت و دخالت افراد غيرحرفهاي بسيار مخالفيم. راهحلهايي هم ارائه شده و البته سازمان غذا و دارو نيز اقداماتي در اين زمينه انجام داد اما مكفي نبوده است. او با بيان اينكه برخي از مسووالن با زنجيرهاي بودن داروخانهها مخالفتي ندارند، تصريح كرد: زنجيرهاي ش//دن داروخانهها اعتماد و آرامش//ي را كه بيمار نسبت به دكتر داروخانه دارد، از بين ميبرد. متاسفانه برخي از مسووالن صرفا همه مسايل را اقتصادي ميبينند و مسايل عاطفي و رواني را در نظر نميگيرند از نظر آنها در اين چرخه دكتر داروساز ميتواند در استخدام سرمايهگذاران باشد.

رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اينكه زنجيرهاي شدن داروخانهها براي جامعه داروسازي ايدهآل نيست، خاطرنشان كرد: در اين ش//رايط داروس//از در حقيقت توسط سرمايهدار استثمارميشود،البتهممكناستدركشورهايديگرايناقدام فوايدي نيز داشته باشد، اما در ايران تجربه داريم كه وقتي فرد غيرحرفهاي در راس كاري كه با سالمت مردم ارتباط دارد قرار ميگيرد، براي تامين معاش و هزينههايش ممكن است، دست به هر اقدامي بزند و اين به ضرر مردم خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.