برخي اتفاقات حادثه پالسكو در ابهام است

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- استاد پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله در مورد ساختمانهاي ناامن تهران گفت: از 950 ساختمان باالي 10 طبقه تهران، 01درصد در معرض خطر هستند.

مهدي زارع در اين زمينه عنوان كرد: بر اساس آمارها حدود089 ساختمان باالي 10 طبقه در تهران وجود دارد كه 500 ساختمان در 10 سال گذشته ساخته شدهاند.

اما برخي از اين ساختمانها دچار آسيب هستند. موضوع مهم تعداد زياد اين ساختمانهاست بهگونهاي كه اگر 10 درصد آنها را در معرض آسيب در نظر بگيريم، رقم قابل توجهي ميشود.

وي در مورد اينكه آيا نقشه ساختمانهاي بلند و قديمي تهران در دسترسي است تا در مواقع بحران بتوان از آنها براي تسريع عمليات امداد استفاده كرد،گفت: فكر نميكنم تمامي نقشهها در دسترس باشد. برخي از نقشهها در دفاقر قديمي شركتهاي مهندسي خارج از كشور كه سازنده آنها هستند، موجود است.

اگر ساختمانهايي مانند آلومينيوم دچار حادثه شوند، نكته مهم در دقايق اوليه دسترسي تيمهاي امدادي به اطالعات ساختمان و زيرساخت آن است. مثال در برخي، در لحظات اوليه هيچ اطالعاتي در دسترس//ي نيست. حتي تيمهاي امدادي راه ورود به ساختمان را نميدانند.

زارع در م//ورد اينكه آيا حادثه پالس//كو يك بحران ملي بود، يا خير، اظهار كرد: موضوع مهم اين اس//ت كه آتشنش//انان از جان خود گذش//تند كه اين يك نگاه مل//ي و احترام خاصي دارد. چون اين افراد از جانگذش//تگي كردند بايد باالترين درجه ملي ايثار را به آنها تقديم كرد.

ب//ه گفته وي اي//ن حادثه به هيچوجه حادث//ه ملي نبود چراكه يك تك س//اختمان ري//زش كرده اما به دلي//ل اينكه چندين روز زنده از تلويزيون پخش ش//د و قديميترين س//اختمان بلند تهران بود، توجهات برانگيخته شد اما از نظر كارشناسان اين حادثه ملي تلقي نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.