خرس قهوهاي در ارتفاعات آمل با شليك اسلحه شكاري كشته شد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- روز پنجشنبه 15 تيرماه الشه يك خرس قهوهاي بالغ در ارتفاعات تيران كوه آمل مشاهده شد.

چند ساعت قبل از اين حادثه نيروهاي يگان محيطزيست آمل صداي ش//ليك چند گلوله در اطراف محل مشاهده الشه خرس را شنيده اما موفق به مشاهده عامل شليكها نشده بودند.

بررسي الشه خرس تلف شده نشان ميدهد جانور بر اثر شليك با اسلحه شكاري از بين رفته است.

تحقيقات نيروهاي يگان محيطزيست آمل جهت شناسايي عامل كشتار خرس قهوهاي آغاز شده اما تاكنون به نتيجه نرسيده است.

با توجه به اينكه الشه خرس دست نخورده باقيمانده احتماال يكي از باغداران منطقه به منظور جلوگيري از خسارات خرس به درختان ميوه به سمت اين گونه ارزشمند شليك كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.