نتیجه یک بررسی علمی از تیمهای لیگ برتر انگلیس؛

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

آق//ای گل دو فص//ل اخیر لیگ برتر با وج//ود پایان مهلتی که برای مشخص شدن وضعیتش به باشگاه داده بود، نتوانست تیم جدیدش را انتخاب کند و مجددا در خدمت سرخپوشان خواهد بود.مهدی طارمی که هنوز نتوانسته بود مبلغ مورد نظر باشگاه پرسپولیس را برای دریافت رضایتنامهاش پرداخت کند، تصمیمش را برای ماندن در این تیم گرفت. مهاجم ملیپوش پرسپولیس اصرار زیادی داشت تا در فصل منتهی به جام جهانی 2018 روسیه لژیونر شود و خودش را به فوتبال اروپا معرفی کند. همین موضوع باعث شد به هر دری بزند تا بتواند مبلغ مد نظر باشگاه را تامین کند. طارمی ابتدا تصمیم داشت مبلغ رضایتنامهاش را کاهش دهد. رفت و آمدهای پیاپی این بازیکن به باشگاه پرسپولیس ثمرهای نداشت تا طارمی را مجبور به فراهم کردن این رقم کند. باشگاه حتی حاضر نشد رضایتنامه طارمی را با چندین چک بدهد و اعالم کرد این پول را نقدی میخواهد.او که چند دوست متمول دارد، تمام تالش خود را کرد تا یک میلیون یورو را تا ظهر پنجشنبه گذشته آماده کند اما باز هم نتوانست این پول را فراهم کند تا همه چیز به این هفته کشیده شود.مدیر برنامههای طارمی که ظهر یکشنبه گذشته برای پیگیری مسایل مالیاتی حسین ماهینی به باشگاه پرسپولیس رفته بود، گپ و گفت ویژهای درباره مهاجم گلزن پرسپولیس هم داشت. طاهری به وی اعالم کرد حاضر نیست به هیچوجه مبلغ رضایتنامه را کاهش دهد و اگر این بازیکن نتواند ظرف یکی دو روز آینده تکلیف نود را روشن کند، به کمیته انضباطی خواهد رفت تا بابت دیرکرد خود برای حضور در تمرینات جریمه ش//ود.پس از آنکه باشگاه از موضع خود کوتاه نیامد در نهایت مهدی طارمی صبح دیروز تصمیم نهاییاش را گرفت و در پرسپولیس ماندگار شد. پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ماندن مهدی طارمی در پرسپولیس را تایید کرد.از طرفی عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس میگوید کمیته انضباطی این باشگاه درباره طارمی تصمیمگیری خواهد کرد. حمیدرضا گرشاسبی درباره منتفی شدن حضور طارمی در تیم یونانی و ماندنش در پرسپولیس اظهار کرد: مهدی طارمی برنامهای برای آینده فوتبالی خود داشت که بنا به دالیلی این برنامه محقق نشد و در نهایت تصمیم گرفت در پرسپولیس بماند. باشگاه هم کارهای روادید او را انجام داده تا به زودی به اوکراین سفر کند.او درباره اینکه چرا باشگاه اجازه داد طارمی 14 روز در تمرینها شرکت نکند، گفت: به هر حال باشگاه با او در تماس بود اما در این زمینه باید ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. احتماال کمیته انضباطی درباره تمرین نکردن طارمی تصمیمگیری کند.

عضوهیاتمدیرهباشگاهپرسپولیسدرادامهتصریحکرد:مهدیطارمی مهاجم جوان پرسپولیس و تیم ملی است. نباید کاری کنیم که فوتبال او لطمه بخورد. همانطور که گفتم او برنامهای برای خود داشت که نتوانست این برنامه را اجرایی کند.این در حالی است که پدر مهدی طارمی دیروز اعالم کرد این بازیکن با هدف گرفتن رضایتنامه از پرسپولیس راهی اردوی اوکراینمیشود!طارمیدراینمدتتالشزیادیبرایگرفتنرضایتنامهاز باشگاه پرسپولیس انجام داد تا به یک تیم اروپایی برود ولی به نظر میرسد برای رسیدن به این هدف ناکام مانده و حاال با اعالم باشگاه، در پرسپولیس ماندنی شده است. با این حال پدر مهدی طارمی مدعی شد هدف اصلی این بازیکن از سفر به اوکراین موضوع دیگری است.

علیش//اه طارم//ی در این خصوص به مهر، گفت: ت//ا جایی که بنده میدانم مهدی قرار است امشب راهی اوکراین شود و رضایتنامهاش را از پرسپولیس بگیرد. وی در خصوص اینکه مسووالن باشگاه پرسپولیس در ایران هستند و طارمی میخواهد از چه کسی رضایتنامه بگیرد؟ تاکید کرد: آقای ترکاشوند در اوکراین هستند و قرار است با وی صحبت کند. اگر مهدی رضایت گرفت که جدا میشود وگرنه در همان اوکراین میماند و با تیم تمرین میکند. علیلطیفیدوبارهسرمربیاکسینالبرزشد آنچلوتی: با وراتی مانند پادشاه برخورد میشود ساعیوپروینازکیمیاعلیزادهعیادتکردند کاستاباشگاهچلسیراتهدیدکرد والتریبوتاسقهرمانمسابقاتگرندپریاتریششد مجله AFC صعود ایران به جام جهانی را روایت کرد

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

بررسیهایمحققانشرکتویسیبلنشانمیدهدکهباشگاههایبزرگلیگانگلیس با روندی که در مورد هزینههای سنگین برای خرید بازیکنان و پرداخت دستمزدهای گزاف برای آنها در نظر گرفتهاند در مسیر ورشکستگی قرار دارند چرا که درآمد آنها از حق پخش تلویزیونی در سالهای آینده به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

به گزارش وبسایت نود، این تحقیقات ثابت میکند که تیمهای لیگ انگلیس به طور متوس//ط روزی 876 هزار پوند ضرر میدهند و در آینده از پس پرداخت درآمد باالی بازیکنان برنخواهند آمد. در حقیقت تیمهای لیگ انگلیس آن طور که در حال حاضر تصور میکنند ثروتمند هستند و احتمال زیادی وجود دارد تا در سالهای آینده با کاهش درآمد آنها از حق پخش دچار ورشکستگی شوند. راجر بیل، مدیر شرکت ویسیبل در این باره میگوید: فوتبال از نظر اقتصادی رو به ناکامی است. تیمهای بزرگ لیگ انگلیس خیلی هزینه میکنند؛ خیلی بیش از آنکه درآمدزایی کنند. ریچارد اسکودامور، مدیر لیگ برتر انگلیس قطعا باید نگران باشد. سیتی با هزینههای سنگینی که انجام میدهد به دیگر باشگاهها استرس وارد میکند تا به سراغ خرید بازیکن بروند. قرارداد سه میلیارد پوندی برای حق پخش که سال گذشته امضا شد باعث شده تیمهای انگلیسی با دیوار اطمینان هزینه کنند.

ش//بکههای اس//کای و BT در انگلیس بین س//الهای 2016 تا 2019 برای حق پخش بازیها 5/14 میلیون پوند به تیمهای انگلیسی پرداختهاند. در سالهای اخیر تعداد افرادی که برای تماشای بازیهای لیگ انگلیس حق اشتراک شبکههای کابلی را میخرند کاهش یافته چراکه بسیاری از افراد ترجیح میدهند فوتبال را به صورت غیرقانونی از طریق اینترنت تماشا کنند. در حال حاضر 70 درصد درآمد تیمهای لیگ انگلیس بر اساس حق پخش است و در صورتی که شبکههای تلویزیونی نتوانند از حق پخش درآمدزایی کنند، پیشنهادهای مالی خود را کاهش خواهند داد و در این صورت احتمال ورشکستگی تیمهای انگلیسی شدت خواهد گرفت. ولخرجیدرنقلوانتقاالت لیگ برتر انگلیس در فصل نقل و انتقاالت تابستانی باز هم بیش از دیگر لیگهای اروپایی برای خرید بازیکن هزینه کرده است.هنوز فصل نقل و انتقاالت تابستانی به نیمه نرسیده اما لیگ برتر انگلیس برای خرید بازیکن 425 میلیون یورو هزینه کرده است. برترین سطح رقابتهای انگلیس در میان دیگر لیگهای اروپایی بیشترین هزینه را کرده است. این در حالی است که تیمهای بزرگ هنوز خریدهای اصلیشان را انجام ندادهاند. چلسی قهرمان فصل گذشته یکشنبه گذشته آنتونیو رودریگز را با قراردادی به ارزش 35 میلیون یورو از رم جذب کرد. آبیهای لندن همچنین کابایرو را به صورت بازیکن آزاد خریدند. از طرفی منچسترسیتی تاکنون 90 میلیون هزینه کرده است. سیتی پپ گواردیوال، اردس//ون را با 40 میلیون و برناردو را با 50 میلیون یورو به تیم خود اضافه کرد.همسایه این تیم یعنی منچستریونایتد تاکنون در میان تیمهای لیگ برتر بیشترین خرج را برای خرید یک بازیکن کرده است. لیندلوف از بنفیکا با قراردادی به ارزش 35 میلیون یورو به یونایتد پیوست. همچنین روملو لوکاکو با 85 میلیون یورو از اورتون به این تیم رفت. مهاجم بلژیکی تاکنون گرانترین بازیکن فصل نقل و انتقاالت تابستانی بوده است.آرس//نال نیز در نقل و انتقاالت فعال بود. توپچیهای لندن الکازت را با 53 میلیون خریدند و کالسیناک به صورت بازیکن آزاد از شالکه به این تیم پیوست. لیورپول خط حمله خود را تقویت کرد و محمد صالح با قراردادی به ارزش 42 میلیون یورو به این تیم رفت. تیم یورگن کلوپ سوالنکه را به صورت بازیکن آزاد خرید. تاتنهام، نایب قهرمان لیگ برتر هنوز فعالیتی در فصل نقل و انتقاالت نداشته است. تیم مائوریسیو پوچتینو عالقهمند به جذب کواچیچ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.