15

Jahan e-Sanat - - News -

مالقاتزیدانوپرزبرایتمدیدقرارداد روزنامه مارکا چاپ مادرید مدعی شد که دیروز صبح اولین مالقات بین زیدان و پرز انجام خواهد شد و دو طرف برای تمدید قرارداد مذاکرات خود را آغاز خواهند کرد.زیدان در یک فصل و نیم حضور در رئال موفق شده دو قهرمانی چمپیونزلیگ و یک قهرمانی اللیگا را به همراه سپیدپوشان به دست آورد. از همین رو، مدیران باشگاه قصد دارند از او حمایت کنند که او در کسب چمپیونزلیگ هتتریک کند.زیزو تعطیالت خود را در یونان، ایتالیا و جزایر بالئاری س//پری کرد و با آرامش توانس//ت موضوع جدایی رونالدو را حل کند و همچنین پیگیر جذب کیلیان امباپه از موناکوست. حال سران باشگاه رئال نیز قصد دارند خیال تیم و زیدان را راحت کرده و مذاک//رات برای تمدید قرارداد را آغاز کنند. طبق ادعای مارکا، قرارداد جدید زیزو تا 2020 اعتبار خواهد داشت ولی هنوز جزییات بیشتری از تمدید احتمالی منتشر نشده است. آبپاکیامباپهرویدستمادرید س//تاره فرانسوی محبوب رئالمادرید در پیغامی به هواداران تیمش، موناکو نوشته است: به زودی برمیگردم و در لباس موناکو خواهم درخشید. امباپه بازیکن مورد عالقه تیم فوتبال باشگاه رئالمادرید اسپانیا در پیغامی به هواداران موناکو تصریح کرده که به زودی به اردوی تابستانی تیمش بازخواهد گشت و تعطیالتش نیز به خوبی رو به اتمام است.

وی به هواداران موناکو قول درخشش داده و این یعنی خبری از انتقال به رئالمادرید یا هیچ تیم دیگری نیست. موناکو البته به پیشنهاداتی باالتر از 80 میلیون یورو فکر میکند و رئالمادرید باالتر از 65 میلیون یورو را کامال غیرمنطقی توصیف کرده است. کمک02 میلیوندالریقطربهتیمپناهندگانالمپیک قطر اعالم کرد قصد دارد در برنامه پناهندگان به کمیته بینالمللی المپیک IOC کمک کند.COI قصد دارد بعد از موفقیت تیم پناهندگان در بازیهای ریو 2016 همچنان روی این تیم سرمایهگذاری کند و در بازیهای المپیک توکیو 2020 نیز این روند را ادامه دهد. کمیته المپیک قطر اعالم کرده است قصد دارد در این رابطه با IOC کمک کند. IOC میزان کمک قطر را فاش نکرده است.با این وجود گفته شده است این بودجه حدود 20 میلیون دالر در چهار سال خواهد بود. کمیته المپیک لیختناشتاین نیز کمک مالی به برنامه پناهندگان کرده است. قرار است IOC در جلسه ماه سپتامبر در لیما در این باره صحبت کند. احتمال دارد که دیگر کمیتههای المپیک نیز کمکهای مالی انجام دهند.

سخنگوی IOC در این باره اعالم کرد: بسیار خوشحالیم که این کمک را از سوی کمیته المپیک قطر دریافت کردهایم. اشخاص و گروههای دیگری نیز اعالم آمادگی کردهاند که کمک کنند. تیم پناهندگان در المپیک ریو در رشتههای شنا، جودو و دوومیدانی شرکت کرد. پوپول میسنگا، جودوکار این تیم موفقترین ورزشکار پناهنده بود. این ورزشکار اصلیت کنگویی دارد. او در وزن -90 کیلوگرم جودو به راند 16 رسید. دنی آلوس با PSG به توافق رسید مطبوعات فرانسه خبر دادند دنی آلوس که پیش از این به همکاری دوباره با گواردیوال و پیوستن به منسیتی نسبت داده میشد، با PSG به توافق رسیده است.دنیآلوس بعد بعد از به پایان رسیدن قراردادش با یوونتوس به دنبال باشگاه جدید بود. اما گزارشات رسیده از فرانسه حاکی از آن است که ستاره برزیلی قرار است به پاریسنژرمن ملحق شود.

اکیپ در برنامه تلویزیونیاش با نام اکیپ مرکاتو مدعی شده که این بازیکن با تیم فرانس//وی به توافق هم رس//یده است این در حالی است که پیش از این گفته میش//د او قرار اس//ت در سیتی دوباره همکار پپ گواردیوال شود. جوابمثبتپائولینیوبهبارسا روزنامه هواداری بارسلونا مدعی شده پائولینیو که یکی از اهداف نقل و انتقاالتی بارسا بوده، با وجود مخالفت باشگاه چینی به این تیم جواب مثبت داده است.

روزنامه هواداری تیم فوتبال بارسلونا، اسپورت، مدعی شده پائولینیو، بازیکن گوانگژو که مد نظر بارساست جواب مثبت به انتقال به این تیم داده اس//ت. روبرت فرناندس، مدیر ورزشی بارسا و تیمش یک ماه است ک//ه روی ای//ن انتقال کار میکنند و حتی عملکرد او در تیم ملی برزیل در بازیهای انتخابی جام جهانی را هم آنالیز کردند. باشگاه منتظر تائید قطعی مدیر ورزشی است تا پیشنهاد رسمی را اعالم کند و گفته میشود دو طرف به توافق رسیدند و به زودی باید منتظر پیشنهاد بارسا بود. قرار است بارسا پیشنهادی چهار ساله به او بدهد.

ج و عمودی: -1 حاصل كار و تالش- فروشنده سیار -2 بانی آيین پروتستان- فاقد ناخالصی- ايالتی در مركز آمريكا -3 بخشی از رياضیات عالی و هندسی تحلیلی- پشیمانی -4 واحد س//طح- نهر ش//اعرانه- تحمیل اراده- پارسنگ ترازو -5 بیتجربه و ناپخته- نشانه بیماری آسم -6 بیباكی و شجاعت- دوخت درشت معموال موقت- پرتابه كمان- حرف صلیب -7 فراگیرنده فنون بازيگری- زمان و موقع- پسوند زمان و بعضی وقتها -8 همداستان رامین- آتش میگیرد- جهت و سمت- از حروفانگلیسی -9 وسیله شانه زدن- با شتاب بسیار رفتن و نوعی ورزشخوراكی از سبزی و میوه -10 عنص//ر افزودن//ی به نم//ک طعام- بالی خانمانس//وز اجتماعی- كاهگل- ستاره، كوكب -11 شهری در جنوب اسپانیا- از حروف الفبای فارسی -12 بازرگانان- پرتگاه كوهس//تانی- بشقاب بزرگ- ريه و اندام تنفسی -13 مراقبت و پرستاری- دارای قدرت اجرايی -14 مقام خدايی- ضمیری مفعولی- سنگ سخت آذرين -15 پايان شطرنج- ناكام و دچار ناامیدی افقی: -1 عاشق و شیفته- آوازی در دستگاه شور -2 نور و روشنايی اندک- مسافر- قطعی برای كتاب -3 از حروف الفبای يونانی- جزيرهای در اقیانوس هند و تبعیدگاه رضا خان پهلوی- بیصدا يا تاريک -4 بخش میانی دست- نژاد ساكن كشور تزارها- از گلهای خوشبوی بهاری -5 میوه خشكباری درختی- دستگاه برنجكوبی- چرک محل زخم -6 نوعی دسر ايرانی- عنصر كبريت- حرف فاصلهرسان -7 جان ستان مجرم- جواهرفروش- كارد دندانهدار -8 ورزشكار درون زمین- پست و فرومايه -9 رنگ و فام- خطكش مثلثی- آرايش درختان -10 پوكه بیسروته- كردار و منش- ياری دهنده -11 قسمتی از پا- رشته باريک فلزی- كالم پرسشی -12 از اقوام آسیايی- برش سینمايی- نوعی ماهی در آبهای جنوب كشور -13 شرح و تفسیر خبر- میوه جام- از اين سگ بترسید -14 از چهرههای اسطورهای هندوها- رفیق به لفظ روسی- پذيرفته نشده -15 سرمايه اندک- محل تحصیالت عالیه د جوابجدولشماره429 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.