برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- با اعالم رسمی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا لیگ برتر فوتبال ایران در رده هفتم آسیا باقی ماند.

لیگ برتر فوتبال ایران در فصلی که گذشت رتبه هفتم لیگهای باشگاهی قاره آسیا را کسب کرد. در این رنکینگ، لیگ برتر امارات همچنان با امتیاز قابل توجهی در رده اول قرار دارد و پس از امارات، کشورهای کرهجنوبی، قطر، چین، عربستان و ژاپن قرار دارند و ایران نیز در رده هفتم باقی ماند.

در ردهبندی جدید امتیاز ایران نیز دست نخورده باقی مانده و لیگ ایران

برنامه کامل نیمفصل نخست لیگ برتر مشخص شد. براساس قرعهکشی انجام شده،برنامهبازیهای51 هفتهلیگمشخصشدوتیمهاحریفانخودراشناختند. گفتنی است دربی سرخابیهای تهران در هفته دهم برگزار میشود. بر همین اساس برنامه هفته اول لیگ قرار است به این شرح برگزار شود: پیکان- پدیده همچنان با کس//ب امتیاز 67/579 در ردهبندی جدید در بین تیمهای غرب آس//یا نیز همچنان چهارم اس//ت و این موضوع یعنی اینکه در صورت توزیع سهمیههای جدید برای فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا، سهمیههای کشورمان همچنان 2+2 باقی خواهد ماند.

گفتنی اس//ت تا پیش از این به ردهبن//دی، رنکینگ فنی یا MA اطالق میش//د و این زمانی بود که 30 درصد از امتیاز کشورها به عملکرد تیمهای ملی اختصاص داش//ت اما با کس//ر شدن س//همیه عملکرد ملی و کاهش آن تا 10 درصد، این رنکینگ باید به نام رنکینگ لیگهای آس//یایی تغییر نام داده شود. صنعت نفت آبادن- استقالل تهران سیاهجامگان- ذوب آهن استقالل خوزستان- تراکتورسازی نفت تهران- سپیدرود رشت گسترش فوالد تبریز- پارس جنوبی جم پرسپولیس- فوالد خوزستان سپاهان- سایپا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.