علیرضا اسدی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال به سوییس میرود!

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

در حالی که برخی خبرها حاکی از آن بود که علیرضا اس//دی دبیرکل برکنارشده فدراسیون فوتبال نمیخواهد برای دفاع در پرونده مناقشهبرانگیز ایران و عربستان به س//وییس برود، اما مهدی تاج اعالم کرد که اس//دی به عنوان مشاور عالی به سوییس خواهد رفت.البته در خبرها داشتیم که یک هیات هفتنفره قرار بوده به سوییس بروند اما گویا همراه اسدی، امیر صدیقی، برادر علی صدیقی، مدیرکل امور اداری فدراسیون فوتبال به سوییس خواهند رفت تا از ایران در پرونده عربستان، بر سر اعطای میزبانیها دفاع کنند. البته دفاعیات ایران به دادگاه بینالمللی CAS ارائه ش//ده و قرار است در پایان آخرین روند دادرسی در این باره تصمیمگیری کنند.نکته جالب و البته عجیب این ماجرا هم حضور اسدی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال در فیفا و دادگاه بینالمللی CAS است و این در حالی است که او شنبه گذشته از سمتش برکنار شد. هر چند تاج میگوید او به عنوان مشاور عالی در جلسه حاضر میشود اما علیرضا اسدی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال و نماینده مستقیم ایران در این پرونده به سوییس خواهد رفت و قبال به عنوان دبیرکل به دادگاه معرفی شده و در این شرایط امکان تعویض عنوانش وجود ندارد.محمدرضا ساکت سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال هم اعالم کرده که این ماموریت یعنی حضور اسدی در دادگاه بینالمللی CAS برای اسدی تعریف شده است. به نظر میرسد این روزها، علیرضا اسدی در داخل کشور مشاور عالی رییس فدراسیون است و دبیر کل نیست اما برای خارجیها فعال دبیرکل به شمار میرود!

داستان استعفای اسدی هم هنوز نامشخص است، او قبل از برکناری اعالم کرده بود استعفا نداده است اما پس از برکناری، درباره استعفا و حتی همین سفرش به سوییس سکوت عجیبی کرده است. شاید قرار بوده اسدی پس از برگزاری جلسه دفاعیه دادگاه بینالمللیCAS از سمتش برکنار شود اما اتفاقهای پنجشنبهشب شرایط را تغییر داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.