تئوریسین امور غیر قابل تئوریزه در صداوسیما

Jahan e-Sanat - - News -

جدیدترین فیل//م از مجموعه »م//رد عنکبوتی« در هفته نخست اکران جهانی به فروش فوقالعاده 275 میلیون دالری دست یافت.

فیلم »مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه« محصول استودیو مارول در اولین هفته اکران در گیشه بینالملل به فروش 140 میلیون دالری دس//ت یافت و با احتساب فروش 117 میلیون دالریدرسینماهایآمریکا،فروشآغازینوجهانی572 میلیون دالری را به ثبت رساند.

ای//ن فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی ج//ان واتس که توزیع بینالمللی آن بر عهده کمپانی سونی است، در 23400 سالن سینمایی 56 کشور جهان اکران خود را آغاز کرد و در 50 بازار صدرنشین گیشه ش//د.در میان بازارهای خارجی این فیلم در کرهجنوبی با ثبت فروش 25/8 میلیون دالری بهترین عملکرد را داشت و »مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه« تبدیل به سومین فیلمهالیوودی تاریخ سینمای کره با بیشترین فروش آغازین شد.در میان دیگر کشورهای آسیایی نیز این فیلم در هند 6/5 میلیوندالرفروشداشتواندونزیوتایواننیزبهترتیب9/6و 4/8 میلیون دالر ثبت کردند. »مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه« در مجموع به فروش آغازین بالغ بر 61 میلیون دالر در منطقه آسیا دست یافت.سینماهای آمریکای التین نیز 32/4 میلیون دالر برای قسمت جدید »مرد عنکبوتی« به ارمغان آوردند و این فیلم در 9 کشور از میان 11 کشور، در رتبه نخست گیشه قرار گرفت و کشورهای مکزیک و برزیل با 12 و 9/1 میلیون دالر بهترین عملکرد را داشتند.مرد »عنکبوتی: بازگشت به خانه« که شانزدهمین فیلم در دنیای سینمایی مارول محسوب میشود، با پنجروزنمایشدرسینماهایبریتانیا8/11 میلیوندالرفروخت و فروش 7/8 و 7/6 میلیون دالری را نیز به ترتیب در روس//یه و استرالیا رقم زد.اما انیمیشن »من نفرتانگیز «3 نیز در آخر هفتهمیالدیگذشته931 میلیوندالرازمحل06 بازارخارجی کس//ب کرد و جمع فروش گیشه بینالملل خود را به بیش از 298 میلیون دالر ارتقا داد. این انیمیشن محبوب تاکنون بیش از 149 میلیون دالر در س//ینماهای آمریکا فروخته تا مجموع فروش جهانی آن هماکنون 447 میلیون دالر باشد.

»من نفرتانگیز «3 با آغاز اکران در س//ینماهای چین 66 میلیون دالر فروخت تا به پرفروشترین انیمیشن بلند در هفته نخست اکران این کشور تبدیل شود.

این انیمیشن که در آن بازیگران هالیوودی چون استیو کرول و کریستین ویگ صداپیشگی میکنند، این هفته در سینماهای فرانس//ه ب//ه روی پرده رفت و 9/1 میلی//ون دالر فروخت و در سینماهای آلمان نیز به فروش آغازین 8/5 میلیون دالر دست یافت.فیلم جدید »مومیایی« با بازی تام کروز 4/5 میلیون دالر دیگرازمحل96 بازاربینالمللیفروختتابهفروش603 میلیون دالردرگیشهبینالمللو87 میلیوندالری)فروشجهانی483 میلیون دالر( دست یابد.

شاید بتوان موزه موسیقی در تهران را یکی از موزههای مط//رح حوزه موس//یقی در ایران دانس//ت، البت//ه کرمان و اصفه//ان نیز موزههای اختصاصی برای موس//یقی دارند اما س//وال اینجاست که چقدر اس//تاندارد هستند. عمارت باغ هرن//دی کرمان با آنکه ب//ا تاریخ پیوند خورده و زیبایی آن، روح آدم را تازه میکند، اما برای راهاندازی موزه طراحی نشده اس//ت. اکنون در موزه سازهای سنتی کرمان، برگههایی که توضیحهای مربوط به س//ازها روی آنها نوشته شده، بهدلیل رطوبت جمع ش//دهاند و اثرات ن//م روی دیوارهای عمارت دیده میش//ود، دمای متغیر داخل س//اختمان میتواند به س//ازهایی که در موزه نگهداری میشوند، آسیب برساند. از طرفی، برخی ویترینها که سازها داخل آنها قرار دارند، در واقع طاقچه پنجره عمارت هستند و سازها مقابل نور آفتاب قرار گرفتهاند.

فواد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی پیش از این درباره موزه سازهای سنتی کرمان به ایسنا گفته بود: زیرنویس سازها در این موزه اشتباه است. بسیاری از سازها در انبار شکسته و پوست برخی از آنها پاره شده است. من این موضوع را از نزدیک دیدهام، ولی اجازه عکسبرداری از انبار را به من ندادند.

او با اعتقاد به اینکه موزه س//ازهای سنتی کرمان وضعیت وحشتناکی دارد، توضیح داده بود: هر سازی را که به نظرشان ظاهر خوبی داشته است، داخل ویترین گذاشتهاند و هر سازی را که قدمت بیشتری دارد یا بدوی است، داخل انبار گذاشتهاند!

موزه موس//یقی تهران هم مثل موزه کرمان در ساختمان زیبایی در ش//مال تهران قرار دارد. بس//یاری از آالت موسیقی در ویترین قرار گرفتهاند. وقتی از کارمندان موزه میخواهید، راهنمای موزه را به شما معرفی کنند، آنها از شما میخواهند با استفاده از اینترنت رایگان موزه، نرمافزاری را دانلود کنید و با عکسی که از بارکد مربوط به هر بخش میگیرید، توضیحات الزم را بخوانید. با آنکه برخی بازدیدکنندگان از این راهنمای مجازی استقبال میکنند، برخی دیگر ترجیح میدهند فقط بیننده سازها باشند. البته تعدادی از سازها نیز بارکد و توضیح ندارند.

با وجود تاریخچه قدیمی موسیقی در ایران، جای خالی آثار بس//یاری از هنرمندان مهم کشور در این موزهها دیده میش//ود. در موزههای موس//یقی تهران و کرمان بخش//ی برای ارائه محصوالت فرهنگی یا آلبوم مهمترین هنرمندان موس//یقی وجود ندارد، در حالی که در بسیاری از موزههای دنیا، چنین اقالمی در شکلها و کاربریهای متنوع به فروش میرس//ند تا مخاطب تشویق ش//ود که دست خالی از موزه خارج نش//ود. مثال در خانه- موزه بته//وون در آلمان، کنار تعداد کمی از آلبومها، نتهای این هنرمند روی محصوالت مختلف مانند دفترچه یادداشت، مداد، مگنت، جعبه موزیکال و همچنین مجسمههایی از بتهوون و حتی زندگینامه او به فروش میرسد. البته براساس قوانین موزه بتهوون، عکاسی از داخل آن ممنوع اس//ت و اگر متوجه ش//وند که کسی در حال عکاسی یا فیلمبرداری است، بازدیدکننده جریمه مالی میشود. ش//اید وضع اینگونه قوانین سبب شود که میزان فروش محصوالت جانبی موزه به گردشگران افزایش یابد.

در کنار سه شهر تهران، کرمان و اصفهان، موضوع راهاندازی موزه موسیقی در شهرهای تبریز، شیراز، هرمزگان، کرمانشاه و حتی خراسانشمالی هم مطرح شده اما هنوز از پیگیریهای بیشتر خبری منتشر نشده است.

محمدرضا درویش//ی، پژوهشگر موس//یقی- درباره تفاوت موزههای موسیقی ایران با کشورهای دیگر، به ایسنا گفت: من از موزههای مختلفی در کشورهای اروپایی مثل بلژیک، هلند و آلمان دیدن کردم. چینش آثار در موزه موسیقی ایران، اشتباه است و این موضوع را بارها با آقای مرادخانی بهعنوان مدیرعامل موزه موسیقی تهران مطرح کردم. طراحی ویترینها کامال اشتباه است، در نتیجه تعداد زیادی از سازها در انبار این موزه، خاک میخورند و جایی برای نمایش آنها وجود ندارد.

او با تاکید بر اینکه طراحی ویترین س//ازها اساسا در موزه موسیقی اشتباه است، ادامه داد: شیشههای ویترینها یا محدب هستند یا مقعر و تماشاگر بیشتر عکس خودش را در شیشهها میبیند. چیدمان سازهها نیز اشتباه است و بسیاری از آنها جایی برای نمایش ندارند.دبیر چند دوره جش//نواره موسیقی اقوام و نواحی اظهار کرد: این موضوع به سرمایهگذاری نیاز دارد تا این ویترینها جمعآوری شوند و چیدمان سازها به شکل استاندارد درآید.درویشی درباره اینکه موزههای موسیقی در ایران چقدر با شرایط استاندارد فاصله دارند؟ توضیح داد: ما نمیتوانیم بگوییم استاندارد کامل یعنی چه؛ اما کشورهای دیگر سعی میکنند درجه استانداردشان را روزبهروز بیشتر کنند. موزه موسیقی ایران از روزی که افتتاح ش//د تا امروز هیچ تغییری در جهت بهبود شرایط نداشته است.نویس//نده کتاب » المعارف سازهای ایرانی« درباره تفاوت آثار نمایش دادهشده در موزههای ایران با دیگر کشورها، بیان کرد: در حال حاضر در موزههای موسیقی فقط سازهای مربوط به ایران نمایش داده میشود و برهمین اساس هم بنیانگذاری شده است در حالیکه در موزههای سایر نقاط جهان، سازهای کشورهای دیگر هم وجود دارند.

این پژوهش//گر موسیقی نواحی با بیان اینکه مدتی مشاور موزه موس//یقی تهران بودم و خیلی از س//ازها با مشورت من خریده شدند، گفت: تاکید دارم چراغی که به خانه رواست به مس//جد حرام است. بنابراین وقتی هنوز همه سازهای ایران را در موزههایم//ان نداریم چه لزومی دارد ویولن را در موزهمان بگذاریم؟

آق//ای »ر.پ.آ« به ط//رزی کامال عادی در یک خانواده معمولی متولد ش//د و پس از اینکه چشم به جهان گش//ود به زندگی خود ادام//ه داد. او اصول تئوریک و مبانی نظریهپردازی نوین را از زمینهای خاکی نزدیک منزل امام محمد غزالی آغاز کرد و با استفاده از متد جدید فلسفی طومار علوم قبیحه انس//انی غربی را در هم پیچید. براس//اس برآوردهای معتبر پس از هر سخنرانی وی چند صد نفر از اتباع کشورهای نروژ، سوییس و فنالند جهت دست یازیدن به تعالیم وی به سمت تهران رهسپار میشوند. وی مطالعات خود را از یک روز بعد از ظهر آغاز و تاکنون ادامه داده است. برابر آمار دقیق به دست آمده او به طور میانگین در هر سخنرانی 46 بار از کلمه مستهجن استفاده کرده و با همین روش ابداعی، تمامی توطئههای ایادی غرب و صهیونیسم و نحله دگرباشی را برمال کرده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا اینقدر از این کلمه استفاده میکنید، گفت: »دوست دارم«... وی در حرکتی بینظیر حقانیت دگماتیس//م را بر پایه علوم عقلی و منطقی و حس//ی اثبات نمود و دسیسههای تفکر مردمساالر را به زبالهدان تاریخ فرستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.