معاون هنری وزارت ارشاد مطرح کرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاونامورهنریوزارتارشاددرپیمخالفت دفتر موس//یقی وزارت ارشاد با حضور حمید صفت- خواننده رپ- در تئاتر »المبورگینی« به کارگردانی سیامک صفری، درباره موضوع تلفیق موسیقی و تئاتر توضیح داد.

علی مرادخانی با اشاره به صدور مجوز برای این قبیل آثار، گفت: »معموال بخشی از کارها را حوزه تئاتر و بخشی دیگر را حوزه موسیقی مجوز میدهد.

ش//اید به این نتیجه برس//یم که شورایی مشترک داشته باش//یم تا این شورا با تسلط بر هر دو فضا بتواند مجوزهای الزم را در این زمینه صادر کند.«

او ادام//ه داد: »به این نکته توجه کنید که مجوز، اصل موضوع یا محتواست که مهم است. گاهی هنرمندی میخواهد پرفورمنسی را اجرا کندکهنمادهایمختلفیدارد.مابهایننمادها وارد نمیشویم. ما باید در بخش نظارت پاالیش درستی داشته باشیم.«

مرادخانی که در جمع خبرنگاران س//خن میگف//ت، تاکید کرد: »ب//رای اینکه بتوانیم این موضوع را اداره کنیم، شاید همین ایجاد ش//ورای مش//ترک بهترین کار است. االن در کنسرتها و هنگام اجرای موسیقی، هنرمند نقاش یا خوشنویس در کنار صحنه براساس آن اج//را، اثری را ایج//اد میکند. پس پیوند میان هنرها بسیار است. بنابراین ما باید خود را بهروز کنیم.«پیش از این، روابط عمومی تئاتر »المبورگینی« با انتشار خبری اعالم کرده بود، درپی مخالفت دفتر موسیقی وزارت ارشاد با حضور حمید صفت در این تئاتر، اجرای این خواننده در نمایش لغو شد.

در این رابطه اعالم شد که حمید صفت از گروه خواس//ت با حذف اج//رای او، پیام اجتماع//ی ای//ن اث//ر را که ب//ه معضلهای اجتماعی مانند گورخوابها و حادثه پالسکو میپ//ردازد، به گ//وش جامعه برس//اند و با بازخوانی و زنده کردن آن، جامعه را نسبت به تکرار این دس//ت فجایع حذر دهد. گروه المبورگینی نیز با وجود خواست قلبی خود، ضمن تشکر ویژه از همراهی و حضور حمید صف//ت و همچنین کمک وی//ژهای که او به اجرای این اثر داش//ته است، اعالم کرد که اجراهای المبورگینی مطابق برنامه قبلی از 22 تیرماه در پردیس نمایشی شهرزاد روی صحنه میرود و پیشفروش بلیت همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.