زندگی پای

Jahan e-Sanat - - News -

انگ لی، کارگردان سرشناس تایوانی است که 23 اکتبر 1954 در شهر کوچک پینگتونگ به دنیا آمد؛ شهری جنوبی که مردمان آن، اغلب کشاورز بودند.

پدر و مادر لی در سال 1949 پس از شکست چین در جنگ داخلی، از چین به تایوان نقل مکان کردند.

پدر لی و فرزندان خود را برای تحصیل در رشته فرهنگ و هنر چینی و خوشنویسی به مدرسه فرستاد. لی دبیرستان خود را در بزرگترین دبیرستان تایوان ادامه داد و به پایان رساند.

او برای رسیدن به دانشگاه، دوبار در آزمون ورودی این دانشگاه مردود شد. سرانجام در سال سوم وارد کالج هنرهای ملی و در سال 1975 از این کالج فارغالتحصیل شد.

پدر انگ از او میخواست به تحصیالتش ادامه دهد و به مقام استادی برسد اما عالقه شدید وی در دوران کالج به هنر و درام، او را سمت هنر برد.

دیدن یکی از فیلمهای اینگمار برگمن به نام »چشمه باکرگی« نیز اتفاقی سازنده برای او بود.

انگ لی پس از به اتمام رس//اندن دوران س//ربازیاش به آمریکا س//فر کرد و پس از ورود به دانشگاهی در ایلینویز در رشته تئاتر مشغول تحصیل شد؛ جایی که انگ لی توانست مدرک لیسانس خود در رشته تئاتر را از آنجا به دست آورد.

او کار پایاننامه خود را یک فیلم 43 دقیقهای »خط پایان« در نظر گرفت که موفق به کسب »جایزه واسرمن« از دانشگاه نیویورک شد و مورد استقبال اکثر اساتید قرار گرفت و بعد از آن برای نمایش عمومی نیز انتخاب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.