رونمایی از کتاب »تاریخ استندار«

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت« - ششمین جش//نواره شعر و موسیقی مازندران با حضور هنرمندان، شعرا، نخبگان و اندیشمندان خطه طبرستان یکشنبه گذشته در تاالر وحدت برگزار شد.

حس//ن موسوی، دبیر جشنواره ش//عر و موسیقی مازندران در رابط//ه با این مراس//م گف//ت: در این جش//نواره قطعاتی از موس//یقی اصیل مازندرانی، شعرخوانی و شاهنامهخوانی، انواع مراس//م آیینی و حرکات موزون محلی اجرا و از پیشکسوتان، نخبگان و اندیشمندان در حوزه فرهنگ و هنر دیار طبرستان تجلیلشد.

در این مراسم همچنین از کتاب »تاریخ استندار« به قلم استاد ایرج رودگرکیا نیز رونمایی شد.

گفتنی است روزنامه »جهان صنعت« نیز گفت و گویی با ایشان انجام داده است که به زودی منتشر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.