برادر! سوادت را!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفری- یک ویدئو دیدیم که واقعا برایمان عجیب بود. طرف نوشته بود پیشبینی حضور آقای روحانی با » لباس بنفش« و کلید واژه »کلی//د« و »برنام//ه ص//د روزه« در یک سریال آمریکایی! دیدی//م یک صحنه از فصل اول س//ریال خانه پوش//الی را گذاشتهاند که رییسجمهور- همانی که فرانک آندروود معاونش میش//ود و بعد زیرابش را میزند- با یک پالتوی تیره رنگ که خیلی زور دارد آدم بگوید بنفش اس//ت، دارد س//خنرانی نطق پیروزی انتخابات را انجام میدهد. یک بار میگوید این لحظه یا این نطق کلید آینده است و یکجا هم اشاره میکند به برنامه صد روزه!

اول اینکه تمام روسایجمهور یا نخستوزیرها یک برنامه صد روزه دارند. این ربطی به آقای روحانی ندارد. معموال در پایان صد روز تیم اجرایی دولت جدید در سمت خود مستقر شده، کار را تحویل گرفته، با دولتهای بینالمللی وارد مراوده شده، به درک مناسبی از اوضاع فعلی کشور رسیده و موارد مشابه دیگر! برنامه صد روزه همین است!

بعد این فقط یک نمونه از بیس//وادی س//ردبیر سایتها و مجموعههای رسانهای گروه آنوری است که نه سریال میبینند، نه زبان بلدند که بفهمند استفاده از نماد کلید با استفاده از کلمه کلید خیلی فرق دارد! کوررنگی هم دارند دیگر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.