ادامه فستیوال انپالگد در تماشاخانه دا

Jahan e-Sanat - - News -

»خانه نمایش دا« در ادامه فستیوال موسیقی »انپالگد« در تاریخ 17 تیرماه میزبان گروه »هارپاک کوارتت« به سرپرستی احسان نیک باغ و ارکس//تر مدرن یارآوا به آهنگسازی شاهرخ خواجه نوری بود.در این دو اجرا که با اس//تقبال بس//یار خوب مخاطبان موسیقی نیز همراه بود، در سانس اول ارکستر مدرن یارآوا، قطعهاي در هش//ت مومان روي اشعار کوتاهی از کاواباتا بوش//ا، میورا چورا، اوئه چیساتو، ناچیبانا آکمي، میناموتو سانه موتو و همچنین سهراب سپهري، سیروس نیرو و ماندانا کنت را اجرا کرد. شقایق باقري )نریتیو(، پگاه تسلیمي )فلوت(، سوگند مجدآبادي )ویلن( و آناهیتا جعفري )گیتار( نوازنداگان این گروه بودند.در سانس دوم هم گروه »هارپاک کوارتت« در اجرای خود به اجرای قطعات »چارگاه« و »نخست« پرداخت. نغمه روشندل وشیماعبداللهی)ویولن(احساننیکباغ)کمانچهآلتو(ومحسن طاحونیان )ویلنسل( نوازندگان این گروه بودند و آهنگسازی کار برعهده احسان نیکباغ بود. تصویربرداری این فستیوال توسط گروه زیر و بم انجام شد و روابط عمومی خانه نمایش دا نیز در گفتوگوبا»جهانصنعت«ازآمادگیاینتماشاخانهبرایمیزبانی از اجرای گروههای موسیقی جوان و نوپا گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.