آلبوم بیکالم »تاخت« منتشر شد

Jahan e-Sanat - - News -

آلبوم بیکالم »تاخت« ساخته یاشار اطاعتی و آنار اطاعتی است که به عنصر مهم بداههنوازی در ادوار ریتمیک موسیقی و ریشههای نواحی آن میپردازد و ارتباط تنگاتنگی نیز با جغرافیا دارد.در این مجموعه که ازسوی انتشارات جوان منتشر و راهی بازار شده 11 قطعه با نامهای فرناد، درههای نور، اتراق، آبادی، دورادور، دشت، دلربا، تازی، نشیب، نیمروز و تاخت گنجانده شده است.

طراح//ی بداهههای هر قطعه در ی//ک مکان جغرافیایی به خصوص شکل گرفته و حاصل یک سال سفر به مناطق مختلف دور و نزدیک ایران است.در این آلبوم نگار خارکن )کمانچه همراه (، بامداد ملکی ) کاخن (، مرضیه رحیمزاده )س//نتور(، گلنوش صالحی )رباب(، رضا اس//دالهی )بندیر(، آنار اطاعتی )ویلنسل( و یاشار اطاعتی )کمانچه و رباب بلخی( نوازندگی کردهاند.یاشار اطاعتی بعد از آلبومهای ویرانه آباد، سحرگاه و ایرا، آلبوم تاخت را به عنوان چهارمین اثر مستقل خود روانه بازار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.