قرارداد توتال محرمانه نیست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاسی- نشست سخنگوی دولت با خبرنگاران دیروز در حالی برگزار شد که قرارداد نفتی توتال، تداوم اجرای برجام و نحوه حل مشکل موسسات غیرمجاز اعتباری و مالی از مهمترین نکتههای مطرح شده در صحبتهای محمدباقر نوبخت بود. وی در این نشست درباره محرمانه نبودن قرارداد نفتی توتال سخن گفت، این درحالی بود که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به محرمانه بودن این قرارداد از دولت گله داشتند و خواستار بررسی بیشتر این قرارداد در مجلس شدهاند. همچنین نوبخت با تقدیر از همراهی و حمایت مقام معظم رهبری در شکلگیری برجام اعالم کرد این توافق بینالمللی در حالی اجرا میشود که رییسجمهور آمریکا قصد نقض این توافق را دارد. س//خنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان مدعی هستند که قرارداد توتال محرمانه است و آنها نیز به دنبال طرح سه فوریتی برای جلوگیری از اجرای آن هستند، گفت: همه قراردادها باید زیرنظر مراجع نظارتی باشد و مراحل مطالعاتی خود را طی کند.

وی افزود: قرارداد توتال به صورت قانونمند پیش رفته و مراحل خود را طی کرده است و هیچ چیزی برای نمایندگان محرمانه نیست و آنها میتوانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند و حق تحقیق و تفحص دارند. وی پیشنهاد کرد نمایندگان هر کجا که فکر میکنند کار خالفی صورت گرفته به دستگاه نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، وزارت اطالعات و دیگر مراجع نظارتی گزارش کنند. یکی از خبرنگاران سوال کرد در دومین سالگرد برجام هستیم، دولت چه میزان از اجرای آن رضایت دارد و طرفین چقدر به تعهدات خود عمل کردهاند؟ سخنگوی دولت در پاسخ گفت: این یک انتظار افکار عمومی است که مسووالن برجام باید آن را اعالم کنند و از دستاندرکاران وزارت خارجه میخواهم که در این زمینه اطالعرسانی کنند. نوبخت افزود: این یک قرارداد چندجانبه یا دوجانبه برد- برد بود که هم منافع ما و طرف مقابل را تامین میکرد و سازوکارهای آن نیز مشخص شده است که هم ما به چگونگی اجرای آن نظارت داشته باشیم و هم آنها و هر طرفی که از چارچوب اجرای آن خارج شد، چگونه برای استیفای حقوق طرفین اقدام کند. وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که در حال حاضر با آمدن ترامپ وجود دارد که به صراحت گفته بود که اگر میتوانست میخواست برجام را پاره کند، باید بدانیم که در چه محیط پرتالطمی در حال اجرای برجام هستیم و باید حواسمان جمع باشد که اگر کارشکنیهایی صورت گرفت از منافع خود دفاع کنیم. سخنگوی دولت با طرح این سوال که اگر از این فرصت برای رسیدن به برجام استفاده نمیکردیم چه شرایطی داشتیم؟ گفت: فکرش را بکنید اگر در آن زمان گواهی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه فعالیتهای ایران نظامی نیست را نمیگرفتیم با حضور ترامپ چه میخواستیم بکنیم. نوبخت خاطرنشان کرد: در موضوع برجام وضعیت به گونهای است که اگر امروز آمریکا بخواهد این موضوع را ملغی کند یا به شورای امنیت ببرد، یک کشور به تنهایی میتواند آن را وتو کند و دیگر آمریکا نمیتواند قطعنامههای گذشته را احیا کند. وی ادامه داد: در موضوع برجام باید این موضوعات بررس//ی ش//ود و از همین جا باید بار دیگر از رهبر معظم انقالب تش//کر کرد که با حمایتها و هدایتهای خود این موقعیت را به وجود آوردند و اگر مس//اعدتهای رهبری نبود چنین اقدامی میسر نمیشد و از سوی دیگر حساسیتهای رهبری را هم به روی چشم میگذاریم و ایشان از جایگاه رفیع رهبری هشدارهایی میدهند که دولت نسبت به آنها جدی است و دولت دوازدهم بیش از پیش در راستای اجرایی کردن برجام و تامین منافع کشور کمک خواهد کرد.

س//خنگوی دولت در پاسخ به اینکه برخی گروههای سیاسی، نهادها و مجلس ش//ورای اسالمی برای زمینگیر کردن برنامههای دولت برای اطالعرسانی اقدامات خود چه طرحی دارد، گفت: چنین موضوعاتی را نباید درباره یک یا چند نماینده مجلس شورای اسالمی عنوان کرد.

مجلس ترکیبی اس//ت که طی ماههای گذشته برای کمک به دولت مصوبات ارزش//مندی داشتند و همواره کمکحال دولت بودهاند. نوبخت افزود: دولت برای اطالعرس//انی برنامههای خود غیر از اینکه میتواند نظام اطالعرس//انی مشخص و معینی داش//ته باش//د، به رسانههای مس//تقل و مردمی نیز تاکید و امید دارد و از رسانهها میخواهد رسالت خبری و رسانهای خویش را انجام دهند. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامهای برای اصالح نظام بانکی دارد تا شاهد چنین مشکالتی از قبیل موسسات اعتباری و سپردهگذاران نباشیم، یادآور شد: از آغاز دولت یازدهم بانک مرکزی وارد عمل شد و گزارش خود را به شورای عالی امنیت ملی و ستاد مبارزه با مفاسد در این زمینه ارائه کرد و مجوزهای الزم را از ش//ورای عالی امنیت ملی گرفت. نوبخت افزود: این سروصداهایی که از سوی موسسات مالی و اعتباری شنیده میشود، ناشی از برخورد قاطع بانک مرکزی برای حفاظت از س//پردهگذاران است چراکه بانک مرکزی در جایگاه نظارتی خود اجازه نمیدهد برخالف میل بانکها هرچه دارند تس//هیالت دهند و سود بگیرند و باید 13 درصد از سپردههای خود را نزد بانک مرکزی بسپارند تا در مواقع مشکل از آن به نفع س//پردهگذاران استفاده شود.او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کارگروههایی برای چینش کابینه تشکیل شده و آیا این کارگروهها نظرات خود را به رییسجمهور ارائه میدهند، گفت: تاکید میکنم کارگروهی از سوی رییسجمهور برای گزینش افراد و انتخاب آنها در کابینه تعیین نشده است. سخنگوی دولت ادامه داد: هر شخص میتواند بر اساس مسوولیت اجتماعی و سیاسی کارگروهی تشکیل دهد و افرادی را به رییسجمهور برای حضور در کابینه معرفی کند. ایشان هم با کمالمیلآنهارامطالعهمیکند.نوبختتاکیدکرد:کارگروهیازسویرییسجمهور مسوول پیگیری کابینه نشده است. افراد با توجه به میزان عالقه خود به دولت این کار را انجام میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.