برگزارینشست»کمیسیونمشترکایرانو 30«5+1 تیرماهدروین

Jahan e-Sanat - - NEWS -

باش/گاه خبرنگاران جوان- معاون حقوقی وزی//ر امور خارجه از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سیام تیرماه در شهر وین خبرداد. عباس عراقچی در حاشیه دیدار با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روس//یه از برگزاری نشست کمیسیون مشترک ایران و 5+1 در سیام تیرماه در وین خبرداد. عراقچی همچنین درباره برنامه دیدارهای ظریف در نیویورک و اینکه آیا با مقامهای آمریکایی دیدار خواهند داشت، گفت: مذاکرات با کشورهای دیگر انجام میشود، با کشورهای1+5 یک هم دیدارهای دوجانبه خواهیم داشت. وی اضافه کرد: اگر با طرف آمریکایی هم دیداری انجام شود براساس ضرورت و در چارچوب اجرای برجام است و ارتباط دیگری بیش از این نداریم. معاون وزیر امور خارجه افزود: در سطح کارشناسی یا در همین سطح براساس ضرورت ممکن است دیدارهای دوجانبه برای اجرای برجام داشته باشیم. عراقچی همچنین درباره مقابله ایران با بدعهدیهای آمریکا گفت: در حال حاضر ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه برای مشورتهای سیاسی به تهران سفر کردهاند. با ایشان مذاکره داریم و مشورتهای سیاسی ما با روسیه در موضوعات متنوعی جریان دارد. در برجام هم در س//فرهای متقابل بنده و آقای ریابکوف با یکدیگر صحبت کردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.