رایزنیهایالریجانیبرایتامیناعتبارطرح مقابلهبااقداماتآمریکا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس کمیس//یون امنی//ت ملی و سیاستخارجیمجلسباتاکیدبراینکه رسیدن به وفاق جامع ملی برای مطرح شدنطرحمقابلهبااقداماتتروریستیو ماجراجویانه آمریکا دارای اهمیت است، گفت:درهمینراستابرایتامیناعتبار 2000 میلیارد تومانی این طرح رییس مجلس صحبتهایی کرده اس//ت. به گزارش ایرنا، عالءالدین بروجردی درباره هماهنگیهایصورتگرفتهبرايتامین اعتبار جهت اختصاص 2000 میلیارد تومانجهتتقویتبنیهموشکیونیروی سپاهقدسگفت:دراینزمینهازطریق رییسمجلسصحبتهاییشدهاست. همه ابعاد این طرح در یک توافق نهایی مورد بررسی قرار میگیرد تا در صحن علنی مطرح شود. طبیعتا اگر دولت به خصوصدرموضوعتامیناعتبارموافقت نکنددچارمشکلمیشویم.ویگفت:در زمینهطرحمقابلهبااقداماتتروریستیو ماجراجویانه آمریکا قرار بر این است که فراکسیونها اظهار نظر داشته باشند تا توافقجامعیایجادشود.

به همین دلیل ظرف هفته گذشته جلسات متعددی برگزار شد؛ جلساتی که تا نهایی ش//دن این طرح ادامه دارد که بعد از نهایی شدن در صحن علنی مطرح ش//ود. بروجردی ادامه داد: این طرح موارد متعددی دارد و چیزی شبیه کاری است که آمریکاییها کردهاند. وی درباره هماهنگی با دولت جهت تدوین اینطرحگفت:حتمانظروزارتخارجه را در این باره جویا میشویم چون وقتی موضوعطرحقانونیمطرحاست،رسیدن به یک وفاق جامع ملی نیز نسبت به آن حائزاهمیتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.