طرحسهفوریتیتوقفقراردادتوتال بهنتیجهنمیرسد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضو هیات رییسه مجلس شورای اس//المی با بی//ان اینکه حس//ینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در حال جم//عآوری امضا برای طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال است، گفت: بس//یاری نمایندگان همسو و همفکر وی مخالف این طرح هستند و به احتمال زیاد با پیگیری آنها طرح سه فوریتی متوقف میشود.

اکب//ر رنجب//رزاده در مورد طرح س//ه فوریتی که نماینده شاهینشهر در جلس//ه علن//ی مجل//س در حال جم//عآوری امضاس//ت، اف//زود: هر نمایندهای میتواند برای طرح س//ه فوریتی امضا جمعآوری کند و هیات رییس//ه مجلس حق دخل و تصرف ن//دارد. وی یادآور ش//د: نمایندگان همس//و و همفک//ر حاج//ی دلیگانی عضو فراکس//یون نماین//دگان والیی مجلس موافق این طرح س//ه فوریتی نیستند و ممکن است خودشان آن را متوقف کنند.

عض//و فراکس//یون نماین//دگان والیی مجلس تصریح کرد:بس//یاری از دوستان گفتند، میخواهند با این نماینده صحبت کنند که طرح متوقف شود البته برای قرارداد توتال ممکن است مسیر دیگری دنبال شود.

در حالی نماینده شاهینشهر در حال جمعآوری امضا برای طرح سه فوریت//ی توقف قرارداد توتال اس//ت ک//ه جب//ار کوچکین//ژاد دیگر عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اع//الم کرد این طرح س//ه فوریتی از س//وی این فراکس//یون تهیه نشده و نظر آنان ارسال نامه به رییسجمهور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.