ترامپخواستارتوقفتعامالتتجاری با ایران شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- مدیر سیاس//تگذاری کاخ س//فید گفت: دونال//د ترامپ در گفتوگوهایش با س//ران کش//ورهای حاضر در نشست گروه 02، توقف تعامالت تجاری با ایران را خواس//تار شد. مارک شورت گفت: در آلمان رییسجمهور به نمایندگی از مردم آمریکا در نشست گروه 02، به گونه موفقی به اهدافش دست یافت.

او در گفتوگوهایش با بیش از دهها رهبر خارجی بر نیاز کش//ورها برای اتحاد به منظور مقابله با تامین مالی تروریستها، محروم کردن آنها از منابع مالیشان، اراضی و حمایت ایدئولوژیکی آنها و همچنین توقف تعامالت تجاری با کشورهای حامی تروریسم به ویژه ایران تاکید کرد. وی درباره طرح تحریمهای آمریکا علیه ایران و روسیه گفت: بگذارید روشن بگویم که موضع دولت آن است که ما از طرح تحریمهای ایران و روسیه حمایتمیکنیم.

البته این را به خاطر داشته باشید که این ابتدا یک طرح تحریمی علیه ایران بوده که متمم تحریمهای روسیه به آن اضافه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.