بههرکسکهاطاعتنکندانگمیچسبانند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

انتخاب- قائم مقام حزب اعتماد ملی از مسایل پشت پرده شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان و ماجرای اعتراض خود به رییس دولت اصالحات سخن گفت. رسول منتجبنیا گفت: از نظر من و خیلی از بزرگان جریان اصالحات،لیستیکهبستهودرانتخاباتشوراهاارائهشدبههیچوجهقابلدفاع نیستچراکههمجامعنیستوهمبسیاریازنیروهایشایستهحذفشدهاند. ویافزود:بزرگترینخطریکهوجودداردایناستکههمین05-04 نفر همخودشانتصمیمگیرندهنیستند،پشتصحنهجمعیبالغبرپنجنفربرای همینجمعهمتصمیممیگیرند.یعنیکلتصمیماتدرجریاناصالحات به5-4 نفرمنتهیشدهاست؛کسانیکهخودشانرابهآقایخاتمینزدیک میدانند. آنها تصمیم میگیرند و همه را ملزم به اطاعت میدانند. به هرکس کهاطاعتنکندهمانگیمیچسبانند.میگویندیابدوییاوابستهاست.این بدعت خطرناکی است که در جریان اصالحطلبی به وجود آمده که موظفیم باآنمقابلهکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.