جلسهکمیسیونامنیتملیبا وزارت امور خارجه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا-سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلستاکید کرد: اعضای این کمیسیون در راستای دیدارهای فصلی میهمان وزارت امور خارجهبودند.سیدحسیننقویحسینیاظهارداشت:دربرخیفصلهاآنان میهمانماهستندودربرخیفصلهامامیهمانوزارتامورخارجههستیم. وی افزود: در این نشستها وزیر امور خارجه و معاونانش گزارش کاری ارائه کردند و در ادامه نمایندگان موضوعات مدنظر خود را طرح کردند و سپس مس//ووالن وزارت خارجه در این موضوعات س//خن گفتند. وی تاکید کرد: موضوعات منطقهای، برجام، روابط با اروپا و سیاست خارجی در این نشستها موردبررسیقرارگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.