تفهیماتهام4 استانداربهخاطرتخلفاتانتخاباتی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- چهار نفر از استانداران دولت یازدهم به دلیل تخلفات انتخاباتی در دادسرای کارکنان دولت حاضر و تفهیم اتهام شدند. در یکی دو روز اخیر اس//داهلل درویش امیری اس//تاندار زنجان، فریدون همتی استاندار قزوین، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان به اتهام تخلفات انتخاباتی در انتخابات اردیبهشتماه سالجاری به دادسرای کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام اند. طبق اطالعات به دست آمده برای برخی از این استانداران قرار کفالت صادر شده است. مجید انصاری، معاون حقوقی رییسجمهور از شکایت دولت علیه برخی از رسانهها، فرماندهان نظامی و ائمه جمعه به خاطر تخلفات انتخاباتی خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.