یوسفبنعلویبهتهرانآمد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آنا- وزیر امور خارجه عمان در تهران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد. یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان در تهران با محمدجواد ظریف دیداروگفتوگوکرد.دووزیرامورخارجهدربارهموضوعاتدوجانبهمنطقهای وبینالمللیگفتوگوکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.