فرصت یک هفته ای مجلس

وعده ریيس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات غيرمجاز؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه اقتصادي- كش//مكشهاي پيرامون موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ميان مردم و دستگاههاي دولتي و مسووالن كشور روزبهروز در حال گستردهتر و پيچيدهتر شدن است و با ورود قواي مقننه و قضاييه به مساله غيرمجازها، فشار بر دولت و بانك مركزي براي تعيينتكليف هرچه سريعتر اين موسسات بيش از پيش شده است. با اين حال بحران غيرمجازها كه ريشه آن را بايد در دولتهاي نهم و دهم جستوجو كرد، به قدري در هم پيچيده ش//ده است كه امكان تسريع در حل مشكل آنها عمال جنبه شعاري دارد و جلسات و نشستهادرزمينهبررسيورسيدگيبهسپردههاي مردم در اين موسس//ات تنها براي آرامش اذهان عموميبرگزارميشود.

پسازورودقوهقضاييهدرخصوصرسيدگيبه شكاياتعليهشركتهايتعاونياعتباروموسسات مال//ي و اعتب//اري، هم اكنون ب//ا ورود مجلس و نمايندگانمردمبهاينموضوع،بانكمركزيموظف شده است در اسرعوقت اين مشكل را به نحو عام حل كند و اگر نياز است بخشهاي ديگر كشور از جملهمجلسدراينخصوصتصميمگيريكنند تا ظرف هفته آينده اين گزارش را يا از طريق دولت به مجلس ارائه كنند يا خود در دولت اين مساله را حل كنند.

نكته قابل توجه اينجاس//ت كه چنين بحران گستردهايكهريشهدرساليانگذشتهوضعفهاي قانونيونظارتيكشورودستگاههايمجريدارد،به راحتي و با دستور مسووالن ظرف يك هفته حل خواهد شد؟! در واقع اگر هم راه درمان موقتي براي حلمعضلغيرمجازهاانديشيدهشودچهتضميني براي جلوگيري از وقوع رويدادهاي مشابه در آينده وجود خواهد داشت و مجوز اين دست موسسات از طريق چه مبادي قانوني مورد بررسي و نظارت قرار خواهد گرفت؟

ازسويديگراگرتنهادرعرضيكهفتهميتوان تكليفسپردههايمردميووضعيتموسساتمالي و اعتباري غير مجاز را روشن كرد چرا تاكنون اين اقدام از س//وي نهادهاي مسوول صورت نپذيرفته و ماهها و سالها مردم از حق طبيعي خود يعني بازپسگيريسپردههايبهامانتگذاشتهشدهخود در اين بانكها و موسسات محروم شدهاند؟

همچنين اين سوال مطرح ميشود كه با توجه به اينكه بانك مركزي براي پرداخت سپردههاي سپردهگذاران خط اعتباري باز كرده است، چطور ميتواناينخطاعتباريراتامينكردوافزايشداد؛ اين موضوعي است كه از سوي نمايندگان مجلس هم مورد توجه قرار گرفته است.

طبق اعالم بانك مركزي در مرحله اول مبالغ س//پردهگذاران تا س//قف 50 ميليون و سپس تا سقف 100 ميليون پرداخت خواهد شد كه بايد اينپرداختهاازمحلداراييهايموسساتاعتباري مربوطه باش//د كه چون هنوز داراييها شناسايي و كش//ف نشده، بانك مركزي خط اعتباري را باز كردهاستكهنمايندگانمجلسنيزبراينموضوع تاكيد دارند كه چطور ميتوان حتي با فرض كشف داراييها، خط اعتباري بيشتري را براي پرداخت سپردههاي سپردهگذاران ايجاد كرد زيرا اين امكان وجود دارد كه دارايي موسسات كفايت نكند.

درهمينراستاودربحبوحهمسايلوحاشيههاي پيرامون غيرمجازها، روز گذشته جلسه غيرعلني مجلس به رياس//ت علي الريجاني جهت بررسي وضعيت موسسات مالي و اعتباري با حضور رييس كل بانك مركزي برگزار شد كه در اين جلسه سيف درباره آخرين وضعيت موسسات اعتباري كاسپين، فرشتگانوآرمانبهبيانتوضيحاتيپرداخت. انشاءاهللتاهفتهآينده رييسمجلسدرموردجلسهغيرعلنيبارييس بانك مركزي در مورد مش//كالت موسسات مالي گفت:بهبانكمركزياعالمشدكهبايددراسرعوقت اين مشكل به نحو عام حل شود.

عليالريجاني،رييسمجلسپسازاتمامجلسه غيرعلنيمجلسدرموردموسساتماليكهباحضور ولياهلل سيف برگزار شد، گفت: در اين جلسه آقاي پزشكيانكهازطرفمجلسمسووليتبررسييافته بودند،گزارش دادند و همچنين آقاي سيف از نحوه تدبيرشانگزارشيارائهدادند.نمايندگانمجلسهم براي حل اين موضوع راهنمايي كردند.

الريجان//ي با بي//ان اينكه تا هفت//ه آينده اين موض//وع را پيگيري خواهد كرد، گفت: ما از بانك مركزي خواستيم كه اين مساله را سريع حل كند و پيشنهادي هم مطرح شد كه انشاءاهلل تا هفته آينده پيگيري خواهيم كرد كه حل شود.

اماآنگونهكهمحمدرضااميرحسنخاني،نماينده مردم طبس به تسنيم گفته است، در اين جلسه ولياهلل س//يف، رييس كل بان//ك مركزي در اين نشس//ت گزارش//ي از آخرين اقدامات انجام شده درباره حل مشكالت موسسات مالي و اعتباري به نمايندگان ارائه كرد.وي با بيان اينكه در نشست غيرعلنيروزگذشتهعليالريجاني،رييسمجلس نيز بر لزوم ساماندهي موسسات مالي و اعتباري و مشكل سپردهگذاران تاكيد كرد، ادامه داد: مسعود پزشكيان، نايبرييس اول مجلس نيز گزارشي را در همين زمينه به نمايندگان ارائه كرد.همچنين محمدجواد ابطحي در خصوص جزييات جلسه غيرعلني به مهر گفت: رييس كل بانك مركزي اعالم كرد كه برخي از داراييهاي موسس//ه مالي و اعتباري كاسپين به تازگي كشف شده است كه بانك مركزي براي پرداخت سپردههاي مردم، آنها را نيز نقد خواهد كرد.

نماينده مردم خمينيشهر تصريح كرد: رييس كلبانكمركزيازنمايندگانخواستبهمردماميد دهند كه مشكلشان به زودي حل خواهد شد.

دس/تور رييسجمه/ور ب/راي ح/ل مشكالت

معاونپارلمانيرييسجمهورنيزازدستورحسن روحاني، رييسجمهور به وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي براي حل مش//كل موسسات مالي غيرمجازخبرداد.حسينعلياميري،معاونپارلماني رييسجمهور با اشاره به جلسه مشترك دولت و مجلس در زمينه حل مش//كالت موسسات مالي غيرمجازوسپردهگذاراناينموسساتافزود:مباحث اقتصادي بحثهاي ظريف و مهمي است و در اين خصوص نيز تصميمهاي بسيار كاربردي و خوبي گرفتهشدكهانشاءاهللموجبرفعمشكالتموجود شود.وي با بيان اينكه دولت درصدد حل مشكالت سپردهگذاراناينموسساتاست،گفت:هرچنداين سپردهگذارانقربانيكالهبرداريوتقلبشدهانداما دولت خود را ملزم و موظف ميداند كه نسبت به حلاينمشكلاقداماتجديانجامدهدوازحقوق سپردهگذاران دفاع كند.

معاون پارلماني رييسجمهور با تاكيد بر اينكه حل اين مساله در صالحيت بانك مركزي و وزارت ام//ور اقتصادي و دارايي اس//ت، گفت: جلس//ات مش//تركي ميان اعضاي دولت از جمله وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي با تعدادي از اعضاي هياترييسه مجلس براي حل مشكالت سپردهگذاران برگزار شده كه بانك مركزي اكنون در حال حل اين مشكل است.

اميري در پايان تاكيد كرد: سپردهگذاران بايد مراقبت كنند كه براي رسانههاي بيگانه خوراك تبليغاتيتهيهنكنند. قولسهماههسيفبرايتعيينتكليف عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره بهجلسهغيرعلنينمايندگانمجلسبارييسكل بانك مركزي گفت: سيف قول داده تا سه ماه آينده وضعيت موسسات مالي و اعتباري مجاز و غيرمجاز تعيينتكليفشود.

سيدحسنحسينيشاهروديبااشارهبهجلسه غيرعلنيصبحديروزنمايندگانمجلسبامسووالن بانك مركزي در مورد موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز به ويژه مشكالت موسسه كاسپين اظهار داشت: رييسكل بانك مركزي در اين باره نظرات و ديدگاههاي خود را مطرح كرد يا به تعبير بانك مركزي موسسات مالي و اعتباري كه دچار مشكل ش//دهاند، غيرمجاز بوده اما به تعبير مجلس اين موسسات مجوز از حاكميت داشته و در مقاطعي وزارت تعاون، كار و رفاه آنها را تاييد كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه رييسكل بانك مركزي در رابطه با نحوه ساماندهي وتعيينتكليفاينموسساتقولدادهتادو،سهماه آيندهموسساتمشابهراتعيينتكليفخواهدكرد، گفت: درباره موسسه كاسپين تدبيري انديشيده شدهكهاصلسپردهتا05 ميليونتومانودرآينده نزديكتا001 ميليونباكسر01 درصدپرداخت شود،همچنينعليالحسابحدود05 درصدازسود سپردهگذاران پرداخت خواهد شد.

وي ب//ه فارس گفت: بانك مرك//زي به دنبال شناس//ايي اموال و دارايي سهامداران و همچنين وصول تعهدات و مطالبات است. در حال حاضر سه هزار ميليارد تومان كسري از هشت هزار ميليارد تومان تعهد ش//ده وجود دارد كه بايد با شناسايي اموال و بررسي دقيق منابع و داراييها تامين شود. در حال حاضر ارقام صحيح و درستي در اين رابطه به مجلس ارائه نشده است.

ايننمايندهمجلسبااشارهبهاينكه09 درصد سپردهگذارانكاسپين،سپردهگذارانخردهستند، عنوان كرد: قرار شد پرداخت سود براساس مصوبه شورايپولواعتبارودرحد81 درصدباشدودر صورتي كه تمام مطالبات پرداخت شد و منابعي وجودداشت،آنچهبهعنوانسودباالي03 وحتي 42 درصد تعهد شده در اولويت سوم براي پرداخت قرارگيرد. نابسامانيازگذشته همچنين يك عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس گفت: نابساماني در برخي از اين موسسات وجود دارد كه بايد از قبل ساماندهي ميشدند كه اين كار اتفاق نيفتاده و مردم دچار مشكل شدهاند.

سيدكاظم دلخوش افزود: در مورد نوع پرداخت مطالبات مردم، سوالها و بحثهايي مطرح و مقرر شد ظرف هفته آينده بانك مركزي پيشنهادات و راهكارهايبازپرداخترابررسيكردهوارائهدهدتابا همفكريمجلسودولتحلاينمعضلانجامشود. اينعضوكميسيوناقتصاديمجلسدرگفتوگو با ايسنا گفت: در حال حاضر بانك مركزي بخش زيادي از اين مطالبات را با استفاده از منابعي كه از اموال و امالك اين موسسات موجود است، ميتواند پرداختكندامابرايارائهراهكارهفتهآيندهمجددا طي جلسهاي بررسيها انجام خواهد شد. عدمارائهراهحليقابلاتكا نماينده مردم تبريز نيز پس از اين جلس//ه از وعدهس//يفمبنيبرحلمش//كل39 درصداز سپردهگذاران خبر داد و گفت: سپرده افرادي كه تا05 ميليونتوماندرموسساتماليواعتباري سرمايهگذاري كردهاند، پرداخت خواهد شد.

احمدعليرضابيگيدرخصوصجزيياتجلسه غيرعلني نمايندگان مجلس با رييس كل بانك مركزيدرموردموسساتماليواعتباريغيرمجاز گفت:دراينجلسهبيشترمشكالتشرحدادهشد و راهحل قابل اتكايي ارائه نشد.

وي ادام//ه داد: رييس كل بانك مركزي اعالم كردباپرداختس//پردهافراديكهتا05 ميليون تومان در اين موسسات س//پردهگذاري كردهاند، مشكل 93 درصد سپردهگذاران حل خواهد شد. براي حل مشكل مابقي افراد نيز هر چه اموال از اين موسساتباقيماندهبود،ميفروشيموبهمالباختگان ميپردازيم. در صورتي كه سپرده همه افراد تسويه نشد، س//پردهگذاراني كه باقي ماندهاند، مالباخته محسوبميشوندوميتوانندشكايتكنند.

بيگي به مهر گفت: در اين جلس//ه مشكالت موسساتماليواعتباريآرمان،كاسپين،فرشتگان و ثامن مورد بررسي قرار گرفت. دومينويموسساتماليواعتباري يك عضو ش//وراي پول و اعتبار با برش//مردن ملزوماتحلمشكلموسساتاعتبارياظهاركرد: زمانيكهدومينويموسساتماليواعتباريشروع شد بايد اين موضوع در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح ميشد زيرا اگر در اين زمينه خوب اقدام نشوديكبحرانماليواقتصاديبهبحراناجتماعي وبعدبحرانامنيتيتبديلميشود.

محمدرضا تابش افزود: وقتي موسسه مالي يا اعتباري ورشكسته ميشود، قانون پولي و بانكي ديگر بر آن حاكم نيست و حكم قاضي حاكم است به اين معنا كه هيات تسويهاي پيشبيني ميشود و برمبناي برآورد و شناس//ايي اموال، خس//ارات مالباختگان جبران ميش//ود. پس بخشي از اين موضوع دست قوه قضاييه است كه بايد نسبت به آن اهتمام داشته باشد و بخش ديگر برعهده بانك مركزي است تا موسساتي كه ورشكسته نيستند و ميخواهند تابع ضوابط شوند براي اينكه تشويق ش//وند، خط اعتباري به آنها بدهند و با اين خط اعتباريورودكنند.نمايندهمردماردكاندرمجلس دربارهوضعيتبرخيبدهكارانبانكينيزخاطرنشان كرد:يكعدهوامبانكيميگيرندبهاميداينكهآنرا پس ندهند بنابراين اگر بر اين خط اعتباري نظارت نشود،شرايطبهاينشكلخواهدبودكهعدهايپول خود را در كارهاي مافيايي و تجاري پرسود خرج ميكنند. مطالبات مردم را نميدهند و از اين خط اعتباريبرايمقاصدديگراستفادهميكنند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر ضرورت چاالكي بيش//تر بانك مركزي و تعامل و هماهنگي بيشتر در آن اضافه كرد: وقتي دومينوي موسسات مالي و اعتباري شروع شد، بايد اينموضوعدرجلسهشورايعاليامنيتمليمطرح ميشد زيرا اگر در اين زمينه خوب اقدام نشود، يك بحران مالي و اقتصادي به بحران اجتماعي و بعد بحرانامنيتيتبديلميشود.عالوهبراينكهحساب افرادي كه از اهرم صندوقهاي قرضالحسنه براي تجارتهاي پرسود، پولشويي و مالاندوزي استفاده ميكنندواكنونهممجازاتيمتوجهآنهاهمنيست، از موسسات خرد جدا شود.

تسويهحساب نهايي پس از شناسايي داراييها

در نهايت ريي//س كل بانك مركزي از افتتاح حساب براي واريز عليالحساب مبالغي به حساب سپردهگذارانموسسهكاسپينخبرداد.

ولياهلل سيف با اعالم افتتاح حساب براي واريز مبلغ عليالحساب س//پردهگذاران در كاسپين از تسويهحسابنهاييپسازشناساييتمامداراييها خبر داد و گفت: از دو روز گذشته به نام صاحبان سپردههاوبهميزانمبلغعليالحسابحسابهايي در كاس//پين افتتاح و در كنار آن يادداشتي ارائه ميشودكهاينمبلغعليالحساباست.

رييس كل بانك مركزي با بيان اين مطلب به خبرگزاري خانه ملت در پاس//خ به سوالي مبني بر انتشار اخباري درباره كس//ر 10 درصدي پول سپردهگذاران كاسپين گفت: همانگونه كه بارها تاكيد شده، اين مبلغ كه به سپردهگذاران پرداخت ميشود،تسويهحسابنبودهبلكهعليالحساباست وتسويهحسابنهاييپسازشناساييتمامداراييها و ارزيابي آنها صورت ميگيرد كه در آن زمان با تمام سپردهگذارانتسويهميشود.

سيف با بيان اينكه رقم پرداختي كنوني به هر طريقي كه پرداخت شده به صورت عليالحساب بوده است، افزود: با توجه به اينكه مراجعه كم بوده، از روز گذش//ته تصميم گرفته شده اين مبلغ به حساب تمام سپردهگذاران واريز شود چراكه ليست اين افراد وجود دارد.

وي ادام//ه داد: در ح//ال حاضر به نام صاحبان سپردههاوبهميزانمبلغعليالحساب،حسابهايي در كاسپين افتتاح شده و در كنار آن يادداشتي ارائه ميشودكهاينمبلغعليالحساببودهومابقيطلب ازطريقتعاونيدرحالتسويهبههرميزانداراييكه باشد، به تدريج تامين و تسويه ميشود.

رييسكلبانكمركزيتصريحكرد:مبالغيكه بهنامسپردهگذارانكاسپينعليالحسابواريزشده، قابل برداشت است. وعدهيكسانسازينرخارز ولياهلل سيف همچنين با تاكيد بر لزوم فراهم شدن شروط يكسانس//ازي نرخ ارز، وجود روابط بينالمللي بانكي را يك//ي از ملزومات تكنرخي شدن ارز عنوان كرد.

رييسكلبانكمركزيدرخصوصعدمتحقق وعدهيكسانسازينرخارزبيانكرد:برخياوقاتدر خصوص مقوله يكسانسازي نرخ ارز آنچه از طرف بنده بيان ميشود، به نحو ديگري انعكاس مييابد.

وي ادام//ه داد: ب//ه طور مثال در خصوص يك موضوع، توسط يك خبرنگار از بنده سوالي مطرح ميشود و بنده پاسخ ميدهم كه در اولين فرصت مربوطه كه پيشنيازها و اقتضائات تامين شود، آن كار انجام ميشود و در ادامه از سوي خبرنگار سوال ميشودكهآياتاپايانسالاينمهمانجامميشود؟ بنده نيز در پاسخ اعالم ميكنم اين احتمال وجود دارد اما خبر به نحوي منعكس ميشود كه سيف در اين رابطه قول داده است.

رييسكلبانكمركزيافزود:يكسانسازينرخ ارز يكي از اولويتهاي جدي بانك مركزي است و در زماني كه پيشنيازهاي انجام اين مهم مانند روابط بانكيبينالملليدرسطحمطلوبصورتگيرد،اين مهماجراييميشود.

سيف يادآور ش//د: نكته مهم ديگر عالوه بر كس//ب درآمده//اي ارزي پايدار، وج//ود روابط بانكي بينالمللي در سطح مطلوب است كه بانك مركزي درصدد انجام اين مهم است و چنانچه در اولي//ن فرصت، اين موضوع در حد كفايت و اطمينان، صورت گيرد، وعده يكسانسازي نرخ ارز به حقيقت ميپيوندد. درگيريلفظينمايندگانباسيف همچنين جلس//ه روز گذشته مجلس خالي از حاش//يه نبوده و گزارشهاي رس//يده حاكي از درگيريلفظييكيازنمايندگانمجلسباولياهلل سيفاست.

پس از اينكه علي الريجاني زنگ آغاز جلس//ه علني پارلمان را به صدا درآورد، سيف قصد خروج از صحنعلنيراداشتكهبرخيازنمايندگانخاصبا هجوموجمعشدندورسيف،تالشداشتنددرباره مشكالت رخداده براي موسسات مالي با رييس كل بانكمركزيبحثومجادلهكنند.

در اين بين شماري از نمايندگان به شدت به رييس كل بانك مرك//زي اعتراض ميكردند كه حتي در مقطعي درگيري لفظي بين سيف و يكي از نمايندگان ايجاد شد كه برخي از نمايندگان با وساطت مانع از درگيريهاي بيشتر شدند و او را به بيرونپارلمانراهنماييكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.