افزايش شكاف نرخ دالر آزاد و رسمي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بازار ارز گرچه همچنان در آرامش به سر ميبرد و تقاضاي زيادي براي خريد نيس//ت اما نرخ دالر آزاد طي دو هفته اخير با افزايش 35 توماني مواجه شده است.

گشتي در بازار ارز ميدان فردوسي تهران كه مركز ارزفروشان است، نش//ان ميدهد كه بازار ارز پس از ماه مب//ارك رمضان با وجود افزايش اندك نرخ ارزهاي اصلي در آرامش به س//ر ميبرد و تقاضاي زيادي در اين بازار وجود ندارد.

البته هر ساله پس از اتمام ماه مبارك رمضان نرخ ارزها به ويژه ارزهاي اصلي تا حدودي با افزايش قيمت مواجه ميشود؛ اين در حالي است كه ميزان خريد و فروش ارز نسبت به سال گذشته در اين مقطع زماني اندك است. البته بيشترين ارزي كه خريد و فروش ميشود دالر بانكي است.

در همين حال يكي از صرافان رسمي بازار ارز به ايبنا گفت كه به نظر ميرسد بازار ارز در نيمه دوم سالجاري وضعيت بهتري داشته باشد.

بررس//ي قيمتها طي حدود دو هفته اخير حاكي از اين اس//ت كه نرخ ارز اصلي دالر در اين مدت حدود 35 تومان افزايش داش//ته اس//ت به طوري كه آخرين روز ماه مبارك رمضان يعني قبل از تعطيالت عيد س//عيد فطر نرخ دالر در بازار آزاد 3756 تومان بوده كه روز گذش//ته به 3790 تومان رسيد.

همچنين ن//رخ دالر بانكي در روز چهارم تيرماه حدود 3249 تومان توسط بانك مركزي قيمتگذاري شد كه اين نرخ ديروز به 3257 تومان افزايش يافت، يعني در دو هفته گذشته نرخ بانكي دالر حدود هشت تومان افزايش قيمت يافته است. بر اين اساس اختالف قيمت بين دالر آزاد و بانكي در حال حاضر به 533 تومان رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.