نوبت به سپردهگذاران 001ميليون تومانی رسيد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پرونده تعاوني اعتباري منحل شده ثامنالحجج بار ديگر به جريان افتاد و زمان اجراي تعهدات در مقابل پرداخت مانده سپردههاي تا سقف 100 ميليون تومان فرارس//يد. پرداخت تعهدات ثامنالحجج با خط اعتباري بانك مركزي موجب ش//ده ت//ا اين بانك با طلب حدود دو هزار ميلي//ارد تومان بزرگترين طلبكار ثامنالحجج باشد.

به گزارش ايسنا، ثامنالحجج بهعنوان يكي از بزرگترين تعاونيهاي اعتباري غيرمجاز در بازار غيرمتش//كل پولي بود كه از دهه 1380 فعاليت خود را آغاز ك//رده و به م//رور زمان قدرت گرفته بود اما به هر حال در نتيجه فعاليتهاي خارج از چارچوب و قواعد بانك مركزي و در روالي بيضابطه همراه با تخلفات ساختاري، مديريتي و مالي قدرت ايستادگي را از دست داد و در نهايت در سال 1394 از هم پاشيده شد.

فروپاشي ثامنالحجج با بيش از يك ميليون و 250 هزار فقره حساب، همراه شد. با ورود بانك مركزي و مراجع قضايي براي ساماندهي روال اين تعاوني و به ويژه سپردهگذاران آنكه راهي جز تجمع براي دريافت حق و حقوق خود نداشتند. به هر صورت در نتيجه تصميمگيريهاي انجام شده از سوي دستگاههاي ذيربط قرار بر اين شد تا مجموعه تعهدات ثامنالحجج با انتخاب بانك پارسيان به عنوان بانك عامل و كانال بانك مركزي براي پرداخت تعهدات اين تعاوني آغاز شود.

از بهمنماه سال 1394 و همزمان با دهه فجر بود كه پرداخت مرحلهاي سپردههاي كمتر از پنج ميليون تومان در دستور كار قرار گرفت و به ترتيب تا 10 ميليون و 35 ميليون تومان پيش رفت. طولي نكشيد كه در مهرماه س//ال 1395 نوبت به تعيين وضعيت س//پردههاي كالن و تا سقف 100 و در ادامه 200 و 300 ميليون تومان رس//يد. اما تفاوت اينجا بود كه در فاز پرداخت سپردههاي 100 تا 300 ميليوني شرايطي تعريف شد، به طوري كه س//پردهگذاران ميتوانستند به شعب بانك پارسيان مراجعه و وضعيت حسابهاي خود را مشخص كنند اما پرداختي به آنها به طور كامل انجام نميشد، بلكه مشروط بود.

بر اين اس//اس اين سپردهگذاران ميتوانستند هر كدام 35 ميليون تومان از مبلغ س//پرده خود را دريافت كنند، مشروط به اينكه تعهدي مبني بر عدم مطالبه باقي مانده وجوه خود را طي بازه زماني مشخصي به بانك پارسيان ارائه كنند تا در اين مهلت بانك پارسيان بتواند داراييها و امالك ثامنالحجج را به وجوه نقد تبديل كرده و مانده حساب مشتريان تا سقف 100 و 300 ميليون تومان را پرداخت كند.

بنابراينمهلت41 تا71 ماههايبعدازتعيينوضعيتحسابمشتريانتعريف شد. اكنون با گذشت اين دوره، زمان آن رسيده كه بانك پارسيان به تعهد خود در مقابل سپردهگذاراني كه پيشتر تا 35 ميليون تومان از وجوه خود را دريافت كردهاند، عمل كند. اين در حالي است كه از امروز همزمان با 20 تيرماه و در مرحله اول سپردهگذاران تا سقف 100 ميليون تومان ميتوانند با مراجعه به شعب بانك پارسيان و با در دست داشتن تعهدنامهاي كه در قبال تعيين وضعيت حساب خود در اختيار دارند، مانده وجوه را دريافت كنند.

اين در حالي است كه پرداخت سپردههاي تعهدي فقط در همان شعبه كه رسيد تعهدنامه در آن امضا شده امكانپذير است. از سويي ديگر اگر سپردهگذاري چند روز پس از تاريخ سررسيد هم مراجعه كند، مشكلي وجود نداشته و فعال مهلتي براي مراجعه تعيين نشده است.

سپردهگذاران بايد توجه داشته باشند در صورتي فرصت مراجعه به شعب پارسيان را دارند كه برگه تعهدنامه آنها حداكثر در مابهالتفاوت بين 35 تا 100 ميليون تومان قرار داشته باشد، يعني اگر پيشتر 35 ميليون تومان را دريافت كردهان//د اكن//ون حداكثر بايد مجموع مبلغ تعهدنامهاي كه دارند 65 ميليون تومان باشد.

امادررابطهباسپردههايباالي003 ميليونتوماننيزبايديادآورشدبراساس آنچه مسووالن مربوطه اعالم كردهاند، تعيينتكليف سپردهگذاران باالتر از 300 ميليون تومان مشروط به كفاف داراييهاي تعاوني خواهد بود.

اين در شرايطي است كه پرداخت وجوه سپردهگذاران ثامنالحجج براساس خط اعتباري بيش از دو هزار ميليارد توماني است كه بانك مركزي به تدريج در اختيار بانك پارسيان قرار داده و در حال حاضر بانك مركزي بزرگترين طلبكار اعتباري ثامنالحجج محسوب ميشود. در اين بين بانك پارسيان هيچ پولي از منابع خود پرداخت نميكند بلكه تنها كانالي براي اجراي تعهدات ثامنالحجج به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.